Anförande i debatten om utgiftsområde 5 Internationell samverkan

2016/17:UU1
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anförande i debatten om utgiftsområde 5 Internationell samverkan.

Herr talman,

I en allt mer globaliserad värld måste Sverige sträva efter goda relationer till omvärlden. Vi behöver kunna visa upp en bild av vårt land som en seriös och trovärdig samarbetspartner och att vi är ett land värt att investera i eller besöka men också ett land som deltar i insatser och forskning för en fredligare värld.

I vår anslagsmotion till utgiftsområde 5 har vi valt att göra ett par satsningar som jag särskilt vill framhålla. Satsningar som vi anser skulle vara till stor fördel för både Sverige och våra samarbetspartner.

Vi anslår extra medel om 10 miljoner kronor årligen till Svenska institutet. Svenska institutet har till uppgift att skapa förtroende för Sverige och svenska kompetenser och lägga grunden för långsiktiga relationer mellan Sverige och omvärlden. Genom möten, nätverksbyggande, och dialog med omvärlden bidrar institutet till utveckling och skapar ett förtroende för Sverige, vilket underlättar för företag, universitet, kulturinstitutioner, kommuner och andra som är beroende av Sveriges attraktionskraft.

Svenska institutet tillhandahåller genom sitt ledarskapsprogram utbildning för utländska medborgare, och det finns idag ett nätverk av stipendiater som genomgått utbildningen där. Många av stipendiaterna har eller kommer att få viktiga poster och funktioner i sina hemländer, både inom näringslivet och det offentliga som t.ex. inom diplomatkåren.

Vi vill ta vara på det nätverk av stipendiater som studerat på Svenska institutets ledarskapsprogram och utnyttja det mer effektivt. Därför vill vi att Svenska institutet tar fram en handlingsplan för hur Sverige ska kunna ta vara på detta nätverk, både i diplomatisk- och handelssynpunkt.

Utskottet konstaterar att det framgår i budgetpropositionen att Svenska institutet fått i uppdrag att ta fram en plattform för utlandsmyndigheter, lärosäten och svenska företag inom ramen för genomförandet av regeringens exportstrategi. Det är bra, men när vi föreslår en handlingsplan så inbegriper den så mycket mer än bara export. Den behöver vara betydligt bredare för att på ett ordentligt sätt ta tillvara på nätverket.

Vidare vill vi även se att Svenska institutet tar fram en kommunikationsplan och väljer 5-10 länder som man satsar mer på.

Tyvärr kan vi konstatera att utskottet anser att inga ytterligare åtgärder – utöver regeringens – krävs.

Den andra satsningen, herr talman, rör det nordiska samarbetet. Vi sverigedemokrater betraktar oss, i fallande ordning som en del av en nordisk, europeisk, västerländsk och global gemenskap.

I linje med detta vill vi särskilt arbeta för att stärka den nordiska identiteten samt bredda och fördjupa det nordiska samarbetet. Våra länder har mycket gemensamt och det nordiska samarbetet är väl inarbetat sedan lång tid.

Tillsammans utgör vi världens tionde största ekonomi och våra länder är på många områden och i många sammanhang världsledande.

De nordiska länderna delar gemensamma värderingar och ett gemensamma kulturarv, men även de gemensamma dragen i de nordiska språken är en hörnsten i den gemenskap som binder de nordiska länderna samman.

Därför vill vi anslå extra medel om 10 miljoner kronor för att bättra på den internordiska språkförståelsen och stötta insatser för kulturellt utbyte.

Utskottet konstaterar mycket riktigt att det nordiska samarbetet på många sätt är unikt vid en internationell jämförelse och att det är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat. Jag tycker därför det är tråkigt att man inte är berett att tillstyrka en förändring för att satsa på just språkförståelsen och stötta insatser för kulturellt utbyte.

Herr talman,

Vi föreslår vidare att anslaget för internationella insatser lyfts ur utgiftsområde 6 och istället förs in i utgiftsområde 5 under ett nytt anslag därför vi tycker det bättre hör hemma under internationell samverkan.

Sedan FN:s tillkomst har Sverige deltagit i många av organisationens fredsbevarande insatser, allt som allt uppgående till 120 internationella uppdrag i 60 länder. Under senare år har dock Sverige nästan helt valt bort att delta i FN-ledda fredsbevarande insatser, och i stället givit företräde åt EU- eller NATO-ledda insatser. FN har synbarligen valts bort som konflikthanterare av diverse svenska regeringar, vilket vi beklagar.

Vi ser FN som det primära samarbetsorganet för att hantera konflikter och värna fred och säkerhet. En grundläggande förutsättning för internationella insatser ska vara ett tydligt mandat från FN:s säkerhetsråd.

Sverige bör efter förmåga, när vi finner starka motiv därtill, aktivt delta i insatser inom ramen för FN och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), samt verka för att stärka dessa organisationers kapacitet. Det är också av vikt att insatserna har tydliga mål och en genomtänkt strategi för att insatsen ska kunna bidra till fred och stabilitet. Internationella insatser får dock inte leda till att vårt eget lands fortbestånd ställs på spel. Därför bör extra medel tillskjutas Försvarsmakten som kompensation för de ekonomiska konsekvenserna av internationella insatser.

I det nya anslaget om 821 miljoner kronor, som vi föreslår i utgiftsområde 5, har vi finansierat för de svenska internationella insatserna i bland annat Mali och Norra Irak, som vi ställt oss positiva till. Debatterna kring dessa insatser återkommer vi till när betänkandena från det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlas i riksdagen den 13 december.

Herr talman,

Avslutningsvis delar vi den kritik som framkommer i utskottets betänkande vad gäller resultatredovisningen och konstaterar att redovisningen fortfarande innehåller en hel del brister trots utskottets påpekande i flera års tid.

Då ramen för utgiftsområdet redan är beslutad och vi föreslagit utökad ram deltar vi inte i beslutet i punkt 1 utan har istället lagt ett särskilt yttrande till betänkandet.

Tack för ordet, herr talman.

 

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/anforande-debatten-om-utgiftsomrade-5-internationell-samverkan/