Fråga till justitieministern angående nationellt avhopparprogram

Fråga 2021/22:255 Nationellt avhopparprogram

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

I regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet, som justitie- och migrationsministern återkommande i sina svar om hur regeringen ska lösa den eskalerande kriminaliteten i landet hänvisar till och som presenterades 2019, var en av punkterna att ta fram ett nationellt avhopparprogram.

I punkt 33, ”Inför ett nationellt avhopparprogram”, skriver man bland annat:

”Berörda myndigheter har fått i uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram i syfte att samordna, förstärka och utveckla de avhopparverksamheter som idag bedrivs enskilt av kommunerna. Uppdraget har samordnats av Kriminalvården. Regeringen beslutade den 19 december 2019 att en gemensam slutredovisning skulle lämnas till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 december 2020. En delredovisning lämnades den 15 april 2020.”

Fyra myndigheter – Kriminalvården, Polismyndigheten, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen – fick i uppdrag att utreda frågan.

I regeringsuppdraget från den 19 december 2019 skriver regeringen:

”Fler insatser behövs för att motivera människor att hoppa av, olika aktörer behöver större kunskap om denna målgrupp och möjligheterna att få stöd behöver bli mer likvärdiga över landet.”

Tiden för slutredovisning förlängdes, och uppdraget slutredovisades i stället den 1 mars 2021. Den 23 september i år beslutade regeringen att ge de fyra myndigheterna i uppdrag att ”förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare från kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer i hela landet”. ”Syftet med uppdraget är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för att fler individer ska få tillgång till sådant stöd”, skriver man i regeringsuppdraget. Myndigheterna ska senast den 2 maj 2022 lämna en första sammanställning över vidtagna och planerade åtgärder och senast den 2 maj 2023 lämna en andra sammanställning över vidtagna och planerade åtgärder samt slutredovisa uppdraget senast den 1 februari 2024.

Samtidigt tillsattes en utredare som inledningsvis ska stödja och koordinera myndigheternas arbete. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 september 2022. Till sitt förfogande får han 30 miljoner kronor.

Regeringen har alltså gått från att prata om ett nationellt avhopparprogram till en samordnare. Trots att 34-punktsprogrammet, som regeringen och inte minst justitie- och migrationsministern haft höga brösttoner om, innehåller löfte om nationellt avhopparprogram slår nu ministern fast att något sådant kommer det inte att bli. I stället slår han ifrån sig ansvaret och lägger det på kommunerna:

”Staten kan inte lösa alla problem åt kommunerna. Det måste finnas ett eget driv från de kommuner och de kommunpolitiker som styr i kommunerna”, säger han till SVT.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Av vilken anledning backar ministern och regeringen nu från sitt löfte om ett nationellt avhopparprogram och i stället lägger ansvaret för att bekämpa gängkriminaliteten på enskilda kommuner och kommunpolitiker?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-nationellt-avhopparprogram/