Fråga till kulturministern angående Mediestödsnämndens rutiner

Fråga 2021/22:1774 Mediestödsnämndens rutiner

av Björn Söder (SD)

till kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

Samnytt har sedan ett par år tillbaka sökt mediestöd. När det nu var dags igen att söka för lokal journalistik nekades man av den politiskt tillsatta mediestödsnämnden. Det visade sig att de hittade på nya rutiner på sittande möte – enbart för Samnytt.

Samnytt skriver på sin hemsida att man tidigare har fått stöd för lokal nyhetsbevakning i ”utsatta” områden, en rapportering som man också haft stort fokus på. I år blir det dock inga pengar, trots att ingenting i sak har förändrats som skulle kunna föranleda en annan bedömning från mediestödsnämnden.

Normalt sett går mediestödsnämnden på tjänstemännens rekommendationer. I detta fall, med Samnytts ansökan om lokal journalistik, hade tjänstemännen rekommenderat att Samnytt skulle få bidrag för lokal journalistik. Men när Samnytts ärende kom upp i nämnden infördes helt plötsligt nya rutiner – på sittande möte – och endast för Samnytt.

En ledamot i nämnden, som förklarade sig skiljaktig och ansåg att Samnytt borde beviljas fortsatt stöd, skriver i sin skiljaktiga mening att ”i det ursprungliga förslaget till beslut skulle Samnytt få stöd för lokal journalistik under fem olika punkter. Under sittande möte infördes dock nya principer för stöd av en ledamot i nämnden, dessa var:

– mängdkrav på antalet artiklar – särskilda flikar för varje ort ska finnas på hemsidan”.

Vidare skriver han att ”dessutom hade en mycket grund och felaktig utredning gjorts av ledamoten där antalet nyheter mätts genom Googlingar. Tyvärr fick detta stöd i nämnden av övriga ledamöter. Om dessa principer ska gälla helt utan stöd i reglerna måste man också granska de hundratalet andra tidningar som får stöd på samma sätt vilket inte görs i alla fall inte på förhand”.

Dessutom poängterar han att man kan vara rikstäckande och ändå få stöd för lokal bevakning: ”Man får alltså vara rikstäckande och ändå söka stöd för lokal bevakning.”

Nämndens agerande leder också till en politisering av nämnden, varnar ledamoten:

”Att frångå beslutad praxis kommer i förlängningen leda till en politisering av nämnden och att de politiskt tillsatta i nämnden kommer börja avslå varandras tidningar. Därför är jag avvikande under dessa punkter och anser att Samnytt ska beviljas stöd i enlighet med det ursprungliga förslaget för lokal journalistik för 2022 om 80 000 kronor på vardera punkter.”

Jag är medveten om att kulturministern inte kan uttala sig om det enskilda fallet. Däremot bör ministern kunna uttala sig mer generellt om rutiner och principer och lämpligheten att förändra dessa på sittande möten enbart för vissa sökanden.

Av denna anledning vill jag fråga kulturminister Jeanette Gustafsdotter:

Mot bakgrund av vad som anförts ovan om att mediestödsnämnden förändrat gällande rutiner och principer på sittande möten enbart för vissa sökanden, har ministern för avsikt att vidta några åtgärder?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-kulturministern-angaende-mediestodsnamndens-rutiner/