Fråga till utrikesministern angående analys utifrån krigsmateriellagen angående ubåten Som

Fråga 2020/21:3306 Analys utifrån krigsmateriellagen angående ubåten Som

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I en fråga (2020/21:3179) till utrikesministern frågade jag varför inte skrivelsen Vraket efter ubåten ”Som” (Ds 2021:14) analyserat möjligheter till bärgning och återbördande till Ryssland utifrån krigsmateriellagen.

Utrikesministern svarade att ”den 23 maj 2021 överlämnade utredaren rapporten Vraket efter ubåten ’Som’ (Ds 2021:14). I rapporten redovisas de aspekter som utredaren har bedömt vara relevanta.”

Eftersom det i förordningen (2019:314) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel (förordningen till krigsmateriellagen (1992:1300)) finns en lista som regelbundet uppdateras och där under respektive så kallad ML-punkt regleras vad som är krigsmateriel är det märkligt att utredaren i så fall inte bedömt det vara relevant att utreda förutsättningarna för bärgning av vraket efter ubåten Som och för överlämning av vraket till Ryssland utifrån krigsmateriellagen. Detta eftersom ubåten Som, dess komponenter och tillbehör samt dess innehåll och eventuellt andra delar som kan komma att bärgas kan utgöra krigsmateriel enligt några av ML-punkterna (bland annat ML1, ML2, ML3, ML4 och ML9). Likaså med anledning av att det också kan finnas anledning att anta att ubåten efter bärgning behöver undersökas både inuti och utanpå för att klargöra om eventuell krigsmateriel finns.

Beaktas inte dessa aspekter kan det finnas risk att lagbrott begås antingen av ryska representanter eller av svenska. Krigsmaterielfrågor är också något som överenskoms i olika internationella förhandlingar, varför eventuella brott mot denna lagstiftning kan få vidare konsekvenser. I utredningen behandlas frågor om exportlicens, men de är då inte kopplade till export av krigsmateriel. Det blir därmed väldigt märkligt att andra frågor kopplade till exportlicens tagits upp men inte frågan om krigsmateriel och möjlig export av sådan materiel. Av dessa anledningar borde det vara mycket angeläget att utreda även dessa aspekter.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Anser ministern att utredningen borde analysera frågan utifrån krigsmateriellagen, och avser ministern i så fall att vidta några åtgärder för att få frågan utredd?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-analys-utifran-krigsmateriellagen-angaende-ubaten-som/