Fråga till utrikesministern angående rapportering av svenska statens innehav av vapen

Fråga 2023/24:791 Rapportering av svenska statens innehav av vapen

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

FN:s generalförsamling antog 1991 en resolution om öppenhet i vapenhandeln. Resolutionen uppmanar FN:s medlemsstater att årligen frivilligt redovisa såväl import som export av konventionella vapensystem till ett register som administreras av FN:s kontor för nedrustningsfrågor. Definitionerna av de olika kategorierna har successivt utvidgats så att fler vapensystem ingår, och möjlighet ges nu även att frivilligt rapportera exporten av små och lätta vapen. I den frivilliga rapporteringen ingår även uppgifter om staters innehav av dessa vapen och upphandlingar från den egna försvarsindustrin.

I regeringens skrivelse 2023/24:114 Strategisk exportkontroll 2023 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden skriver regeringen att Utrikesdepartementet i samråd med Försvarsdepartementet och ISP sammanställer aktuella uppgifter som i enlighet med resolutionen årligen överlämnas till FN.

Om detta innebär att Sverige även frivilligt rapporterar uppgifter om statens innehav och upphandlingar från den egna försvarsindustrin av de vapen som ingår i FN-resolutionens kategorier – och med tanke på de många brister FN har – riskerar vi ju att blottlägga oss i ett säkerhetspolitiskt osäkert läge.

Jag vill därför fråga utrikesminister Tobias Billström:

Anser ministern att det mot bakgrund av det nuvarande säkerhetspolitiska läget är rimligt att Sverige inrapporterar även uppgifter om den egna statens innehav av vapnen som återfinns i de uppräknade kategorierna, och om inte avser ministern att vidta några åtgärder?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-rapportering-av-svenska-statens-innehav-av-vapen/