Interpellation till utrikesministern angående Taiwans deltagande i internationella samarbeten och organisationer

Interpellation 2021/22:421 Taiwans deltagande i internationella samarbeten och organisationer

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I en skriftlig fråga (2021/22:1149) undrade jag om utrikesministern kunde ge konkreta exempel på hur regeringen arbetar för att stödja Taiwans möjlighet att delta i internationella organisationer och samarbeten och vilka framgångar detta arbete har haft för Taiwans möjlighet.

I sitt svar skriver ministern att hon ”vid flera tillfällen redogjort för det arbete på det område som frågan berör”, till exempel i sitt svar på fråga 2019/20:1692, Inlemmande av Taiwan i internationella organisationer. Hon skriver därefter att ”regeringens hållning ligger fast”.

I sitt svar på just frågan 2019/20:1692, i vilken jag undrade om den svenska regeringen har en strategi för att arbeta med att inlemma Taiwan i olika internationella organisationer, och hur en sådan strategi i sådana fall ser ut, svarade utrikesministern att ”regeringens utgångspunkt är att vi verkar för ett så brett och heltäckande deltagande som möjligt i det internationella samarbetet. Detta gäller också Taiwan, och jag har i flera tidigare svar till riksdagen uttryckt att både Sverige och EU har ett intresse av att Taiwan deltar i internationella organisationer. Taiwans deltagande i olika sammanhang, till exempel inom luftfart, hälsa och handel, bidrar på ett positivt och meningsfullt sätt till internationell samverkan. Taiwan är också medlem av exempelvis Världshandelsorganisationen, Asiatiska utvecklingsbanken och Internationella olympiska kommittén”.

Hon skriver vidare i det svaret att ”det internationella arbetet mot coronaviruset är, som jag påtalat tidigare, ett exempel på ett område där det är skäligt och önskvärt att Taiwan deltar. Jag ser gärna en utveckling där Taiwan åter kan få möjlighet att delta i Världshälsoförsamlingen som observatör, som Taiwan gjorde 2009-2016. Under tiden söker EU och Sverige finna praktiska lösningar för hur Taiwan ska kunna inlemmas i WHO:s arbete”.

Jag konstaterade dock i min fråga (2021/22:1149) att när regeringen väl har möjlighet att inlemma Taiwan i det internationella samarbetet så gör man inte detta. Jag tog, som exempel, upp när Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven i november 2020 startade ett informellt nätverk, kallat ”the Leaders’ Network”, med politiska ledare från olika länder från alla världsdelar som, enligt regeringens hemsida, ”förenas i synen på att det krävs mer internationellt samarbete och effektiva internationella organisationer för att världen ska kunna klara utmaningar som pandemier, klimatkrisen och en ökande ojämlikhet i världen”. Då valde regeringen att inte inkludera Taiwan trots att utrikesministern i sitt svar hävdar att det just i det internationella arbetet mot coronaviruset är önskvärt att Taiwan deltar och trots att Löfvens nätverk samlar politiska ledare från olika världsdelar som förenas i synen på att det krävs mer internationellt samarbete för att världen ska kunna klara utmaningar som pandemier.

Jag noterar att utrikesministern faktiskt inte hittills gett ett enda konkret exempel på hur regeringen arbetar för att stödja Taiwans möjlighet att delta i internationella organisationer och samarbeten. Jag noterar vidare att hon heller inte besvarar frågan om vilka framgångar detta arbete har haft för Taiwans möjlighet.

Det är således klarlagt att den svenska regeringen gärna pratar mycket men åstadkommer inget när det gäller stödet för Taiwan.

Hur kan ministern hävda att ”regeringen kommer att fortsätta att stödja Taiwans möjlighet att delta i internationella organisationer” när detta inte stämmer?

Av denna anledning frågade (2021/22:1202) jag åter utrikesministern om hon kunde ge konkreta exempel på hur regeringen arbetar för att stödja Taiwans möjlighet att delta i internationella organisationer och samarbeten och vilka framgångar detta arbete har haft för Taiwans möjlighet.

Hon svarade då, på samma sätt som till frågan 2019/20:1692, att ”regeringen stödjer att Taiwan åter ska kunna delta som observatör i WHO:s årsmöte, Världshälsoförsamlingen, som Taiwan gjorde 2009-2016.” Hon svarar dock inte på vilket sätt man stöder detta utan bara att EU och Sverige söker ”finna praktiska lösningar för hur Taiwan ska kunna inlemmas i WHO:s arbete”. Sedan nämner hon att ”i Genève, där WHO har sitt säte, har Sverige återkommande kontakter om WHO-frågor med Taiwans representationskontor, och vi utbyter löpande information med andra länder som också stödjer Taiwans deltagande i WHO:s arbete”. Det är inte mycket att komma med när man i övrigt håller höga brösttoner för sitt stöd för Taiwans deltagande.

I brist på svar på tidigare ställda frågor söker jag nu svar på dessa. Jag vill därför fråga utrikesminister Ann Linde:

  1. Om man nu, som ministern och regeringen hävdar, stöder Taiwans deltagande i internationella samarbeten, varför bjöd inte regeringen in Taiwan att delta i the Leaders’ Network?
  2. Kan ministern exemplifiera på vilka konkreta sätt man arbetar för att få med Taiwan i de internationella samarbetena och organisationerna?
  3. Vilka framsteg har man åstadkommit med att få med Taiwan i de internationella samarbetena och organisationerna?
  4. Har regeringen en strategi för att få med Taiwan i de internationella samarbetena och organisationerna, och hur ser den strategin i så fall ut?
  5. Anser ministern att strategin, om sådan finns, varit framgångsrik?
  6. Avser ministern, om en strategi inte finns, att ta fram en sådan strategi?
  7. Hur ser de praktiska lösningar, som ministern hänvisar till, som EU och Sverige söker finna för hur Taiwan ska kunna inlemmas i WHO:s arbete ut?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/interpellation-till-utrikesministern-angaende-taiwans-deltagande-i-internationella-samarbeten-och-organisationer/