På besök i Taiwan

TAIWAN Under april 2022 besökte en delegation från riksdagen och Europaparlamentet Taiwan för att fördjupa sig mer i detta fantastiska land.  Fokus för hela resan låg mycket på säkerhetssituationen och hur man bemöter desinformation och påverkanskampanjer från fastlandet men också hur man rustar sig för ett eventuellt angrepp mot ön.

Republiken Kina, som Taiwan officiellt heter, grundades den 1 januari 1912 på fastlandet. I september 1945, som en följd av den japanska kapitulationen, tog Republiken Kina, på uppdrag av segermakterna, över administrationen av Taiwan. Men kommunisterna, under ledning av Mao Zedong, lyckades 1949 ta makten genom att besegra regeringens trupper, vilket resulterade i att regeringen och vad som återstod av den nationalistiska armén fick fly till Taiwan. Totalt flydde cirka 1,5 miljoner människor från fastlandet till ön. Där upprättade man en regering med grund i 1947 års grundlag.  Under perioden 1949-1971 var Republiken Kina erkänd av det internationella samfundet som Kinas (både Taiwans och fastlandets) verkliga regering. Men 1971 lät man kommunisterna i Folkrepubliken Kina ta över platsen i FN och dess säkerhetsråd eftersom allt fler av världens länder erkänt Folkrepubliken Kina på fastlandet som representant för Kinas befolkning.

Taiwan gör fortfarande formellt territoriellt anspråk på Fatslandskina även om man inte driver frågan aktivt och häri ligger den politiska konflikten i landet. Medan en del fortsätter göra anspråk på fastlandet, som de en gång fördrevs från, så förespråkar andra istället att man formellt ska bli en självständig stat. Ett annat lager i den politiska konflikten är huruvida man ska gå vidare och kräva erkännande som självständig stat eller behålla status quo, dvs det tillstånd som idag råder gentemot Folkrepubliken Kina, för att inte öka spänningarna.

Taiwan drevs tidigare, precis som kommunistiska Fastlandskina, som en enpartistat men kom gradvis att demokratiseras från och med 1980-talet. År 2000 vann för första gången ett nytt parti, liberala Demokratiska framstegspartiet (DFP), makten i allmänna och demokratiska val. Taiwan betraktas nu som en fullvärdig demokrati med en plats åtta i demokratiindex, vilket gör att det är det mest demokratiska landet i Asien.

DFP eftersträvar officiell självständighet från Folkrepubliken Kina, vilket har lett till ökade politiska och militära spänningar mellan Republiken Kina och Folkrepubliken Kina. Folkrepubliken Kina motsätter sig i dag att ön ändrar sin officiella benämning och motsätter sig alla former av självständighet då man betraktar Taiwan som en del av Folkrepubliken, trots att kommunisterna aldrig haft kontroll över ön. Men under senare tid har kommunisterna på fastlandet ökat sin militära aktivitet kring Taiwan och åtskilliga gånger kränkt Taiwans luftförsvarszon med stridsflygplan och bombplan. Folkrepublikens parlament har sedan tidigare antagit en lag, enligt vilken landets president ges befogenheter att förklara krig mot Taiwan i händelse av att regeringen i Taiwan skulle ändra landets officiella benämning.

Konflikten över ön Taiwans territoriella tillhörighet och internationella politiska status betraktas allmänt som en av de största riskerna för en storskalig internationell militär konflikt i Ostasien. Man kan med fog anta att kommunistiska Folkrepubliken Kina i detalj studerar vad som nu sker i Ukraina efter Rysslands invasion, hur omvärlden reagerar och vad konsekvenserna blir. I Taiwan är rädslan stor att kommunisterna gör samma sak med Taiwan som Ryssland gör med Ukraina.

Detta ämne var också genomgående när en delegation från riksdagen besökte Taiwan, och huvudstaden Taipei, i mitten av april. Från Sverigedemokraterna deltog undertecknad, Markus Wiechel, Alexander Christiansson och Charlie Weimers. SD har under längre tid arbetat aktivt med just Taiwanfrågor och har i motioner föreslagit att Taiwan ska ges ett tydligt erkännande som land snarare än som provins, att Taiwan ska få möjligheten att skicka ombud till FN:s generalförsamling, att öka Taiwans möjlighet att delta i och bidra till FN:s underorganisationer, att öka de bilaterala samarbeten med Taiwan, att skapa ett ”House of Sweden” i Taipei, att bredda Business Swedens mandat i Taipei och att inom ramen för EU-samarbetet verka för frihandelsavtal med Taiwan.

SD:s aktiva arbete i Taiwanfrågan, tillsammans med andra kritiska frågor kring Folkrepublikens agerande, har lett till att Folkrepubliken fått upp ögonen och återkommande skickat skrivelser till oss riksdagsledamöter, i vilka man mer eller mindre hotfullt påtalat att vi far med osanningar och har brist på kunskaper. Även resan till Taiwan föregicks av ett protestbrev från Folkrepublikens ambassad i Stockholm, i vilket man i inledningen bestämt påpekade att ”det finns vara ett Kina i världen” och så uppmanade man starkt alla ledamöter att avstå från att resa till Taiwan för att inte ”skada” de bilaterala relationerna mellan Sverige och Folkrepubliken.

Givetvis leder inte sådana ”hot” till några framgångar för deras sak utan tvärtom blev vi stärkta i vår vilja att resa till Taiwan. Det visar också den oförståelse som kommunisterna i diktaturen Folkrepubliken Kina har för hur demokrater tänker, vilket också kom att diskuteras åtskilliga gånger under resan. De saknar helt enkelt förmåga att förstå hur demokratier fungerar och hur man resonerar och tänker i demokratier. Istället utgår de från sin skeva samhällsbild och uppfattningar.

Björn tillsammans med utrikesminister Jaushieh Joseph Wu.

Resan vi gjorde till Taiwan planerades av Taiwans ambassad i Sverige, som här kallas Taipeis mission i Sverige då den inte erkänns som ambassad av Sveriges regering, och som värd stod Taiwans regering. På grund av rådande pandemi blev det ett något annorlunda besök, som man kallade ”besöksbubbla”. Det innebar att vi var isolerade från övrig befolkning, bodde på en helt egen hotellvåning med egen hiss ned till en konferenslokal och endast fick lämna hotellet med eskort till de olika platser som var förutbestämda och avskilda från allmänheten. Det rådde också strikta krav på munskydd och PCR-testning.

Sverigedemokrater i Taiwans parlament. Fr.v: Alexander Christiansson, Charlie Weimers, Markus Wiechel och Björn Söder.

Vi var årets första utländska delegation på besök och vårt besök rönte stor uppmärksamhet. För Taiwan är det betydelsefullt att kunna visa upp stödet från omvärlden och när vi lämnade blev vi avlösta av en delegation från USA:s kongress. Fokus för hela resan låg mycket på säkerhetssituationen och hur man bemöter desinformation och påverkanskampanjer från fastlandet men också hur man rustar sig för ett eventuellt angrepp mot ön.

Under besöket träffade vi bland andra Taiwans president Tsai Ing-wen, premiärminister Tseng-cheng So, utrikesminister Jaushieh Joseph Wu, ekonomiminister Wang Mei-Hua, digitaliseringsminister Audrey Tang, ministern för fastlandsfrågor  Tai-san Chiu, talman You Si-Kun och generalsekreterare för nationella säkerhetsrådet Wellington Koo. Vi träffade också företrädare för svenska företag som är verksamma i Taiwan och andra svenskar som bosatt sig i landet. Kritiken var skarp mot den svenska regeringens representation i landet som man menade var bristfällig.

Under besöket hann vi också med att göra några nedslag utanför politiken. Trots att vi befann oss i en bubbla kunde vi bege oss till Taipei 101, som är den tionde högsta byggnaden i världen. På kvällen var byggnaden stängd men öppnade exklusivt för oss så att vi kunde göra ett besök. Likaså fick vi möjlighet att besöka Kavalan destilleri, som är ett enormt stort och prisbelönt whiskydestilleri, för ett studiebesök.

Sista dagen avslutades med en stor presskonferens inför taiwanesiska medier.

Under mötet med presidenten Tsai Ing-wen.

Det var en fantastiskt intressant och givande resa som också gav uppslag till nya politiska frågor att driva på hemmaplan för att hjälpa Taiwan att få erkännande och också bli involverat i internationella samarbeten och organisationer. Taiwan är på många plan ett föredöme och har stora kunskaper och erfarenheter som skulle vara hela världen till gagn att få ta del av. Under pandemin, när Sverige hade tusentals dödsfall hade Taiwan knappt två handfull, då man kunde bemöta virushotet med en sjukvård i världsklass och korrekta restriktioner. Man var också tidigt ute med att snabbt börja tillverka skyddsutrustning som man skänkte till omvärlden, däribland Sverige. Taiwan är också den stora dominanten på världsmarknaden när det gäller produktion av halvledare, vilka behövs till allt från mobiltelefoner till bilar. Utan Taiwan stannar stora delar av världen, kan man faktiskt hävda.

Under resan diskuterades också möjligheterna att i samarbete med Taiwan utveckla språkutbildningar i Sverige i mandarin, vilket kommer bli allt mer betydelsefullt i framtiden. Likaså diskuterades förbättrade kommunikationer, som t ex direktflyg mellan våra båda länder. Det skulle kunna öka både företagande och turism.

Tyvärr gör Sveriges regering förvånansvärt lite när det gäller att inkludera Taiwan. Förmodligen handlar det om att man inte vill stöta sig med kommunisterna på fastlandet. Regeringen hävdar dock ständigt att Sverige har ett intresse av att Taiwan deltar i internationella organisationer och att ”regeringen kommer att fortsätta att stödja Taiwans möjlighet att delta i internationella organisationer”. Men inte ens när regeringen självt har möjlighet att bjuda in Taiwan i internationella samarbeten gör men det. Ett exempel på detta är när Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven i november 2020 startade ett informellt nätverk, kallat ”the Leaders’ Network”, med politiska ledare från olika länder från alla världsdelar som, enligt regeringens hemsida, ”förenas i synen på att det krävs mer internationellt samarbete och effektiva internationella organisationer för att världen ska kunna klara utmaningar som pandemier, klimatkrisen och en ökande ojämlikhet i världen”. Då fanns alla möjligheter att också inkludera Taiwan. Särskilt med tanke på Taiwans erfarenheter och kompetenser på olika områden där världen har mycket att lära. I ett nätverk som statsministerns borde därför landet ha en given plats om man vill hitta lösningar på framtidens utmaningar. Men icke. Taiwan bjöds inte in.

I riksdagens utrikesutskott har vi nyligen fått majoritet för ett House of Sweden i Taiwan. Tanken med det är att utöka och fördjupa det bilaterala samarbetet på olika plan. Socialdemokraterna reserverade sig mot detta och hänvisade till att man tycker det fungerar bra som det gör. Tyvärr visade inte heller någon socialdemokrat intresse för att följa med på vår resa och besök i Taiwan. Då hade det framgått för dem att så inte är fallet. Nu återstår det att se om regeringen kommer att följa riksdagens beslut eller inte. Vi kan nog inte hoppas för mycket på det, tyvärr.

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i utrikesutskottet

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/pa-besok-i-taiwan/