Svenska vapen kan hamna i fel händer

DEBATT I politiken är det många frågor som vi är oeniga om, men också en del frågor där det råder en total enighet bland samtliga riksdagspartier.

En sådan fråga är att inrätta en möjlighet för att på plats i utlandet kontrollera så att svenska vapen inte kommit på avvägar.

Detta är en fråga som har utretts noga i utredningen om skärpt exportkontroll av krigsmateriel 2015, som gjorde en gedigen genomgång av svensk vapenexport och regelverket för den.

I utredningen var samtliga partier representerade och det rådde enighet om att, som många andra länder, införa en möjlighet för svenska myndigheter att på plats utomlands kunna kontrollera att inte exporterade vapen har kommit på avvägar.

Motivet varför denna efterkontroll är så viktig är att det har förekommit att svenska vapen hamnat i fel händer, vilket i värsta fall kan leda till stora tragedier.

Sverige exporterar mycket tekniskt avancerade vapen som exempelvis bärbara luftvärnsrobotsystem, som om de kommer på avvägar skulle kunna skjuta ner ett passagerarflygplan med 100-tals döda som följd.

Detta är inte orealistiskt. Ett ukrainskt passagerarplan sköts ned i Iran för ungefär ett år sedan och ett malaysiskt flygplan sköts ned över östra Ukraina år 2014. Risken för att terrorister ska få tag i bärbara luftvärnsrobotar har diskuterats i decennier.

Vapnen kan också hamna i händerna på förtryckarregimer och användas mot civilbefolkningen.

Eftersom Sverige exporterar så pass avancerade vapen finns också en risk för teknikspridning av känslig teknologi, vilket kan leda till att endast ett förlorat vapen kan kopieras av diktaturer som kan få tillgång till spetsteknologi.

Denna spetsteknologi kan sedan användas mot våra allierade och även mot oss själva både i vårt närområde, där Ryssland uppträder hotfullt, och mot svenska förband i utlandstjänst.

En möjlighet till efterkontroll skulle innebära att svenska myndigheter kan kontrollera vapen som exporterats utomlands så att de finns på plats och inte har kommit på avvägar. Om man upptäcker att vapen saknas finns sedan möjligheter att vidta dels åtgärder för att återfinna vapnen och dels kan man i framtiden undvika att exportera vapen till de som uppenbarligen inte har kontroll över dem.

Sverigedemokraterna anser att Sverige behöver ha en export av vapen för att kunna säkerställa en inhemsk produktion av och tillgång på avancerade vapen till vårt försvar. För att skydda denna export är det oerhört viktigt att tillse att de vapen vi exporterar inte kommer på avvägar.

Trots att samtliga partier i Sveriges riksdag är eniga om att införa efterkontroller och trots att den ansvariga myndigheten ISP menade att dessa kunde vara införda i januari 2019 så är de ännu inte införda.

Detta visar på en senfärdighet och inkompetens som endast kan förklaras av att regeringen prioriterar plakatpolitik i utrikespolitiken i stället för konkreta förändringar. Det är inte bara kontraproduktivt utan också farligt.

Frågan är varför regeringen riskerar trovärdigheten i svensk utrikes- och säkerhetspolitik? Och risken för att oskyldiga kan dö om svenska vapen kommer på avvägar? Eller att det sker en teknikspridning som leder till att våra motståndare får tillgång till vapenteknologi som de kan hota Sverige och svenska soldater?

Här är regeringen svaret skyldiga. Detta är knappast en ansvarsfull politik.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot utrikesutskottet

MARKUS WIECHEL (SD)
Riksdagsledamot utrikesutskottet

MATS NORDBERG (SD)
Riksdagsledamot utrikesutskottet

SARA GILLE (SD)
Riksdagsledamot utrikesutskottet

(Artikeln är publicerad på Aftonbladet debatt den 29 april 2021)

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/svenska-vapen-kan-hamna-i-fel-hander/