Fråga till högskoleministern angående implementering av exportkontroll på universitet och högskolor

Fråga 2020/21:1762 Implementering av exportkontroll på universitet och högskolor

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Matilda Ernkrans  (S)

Sverige har liksom övriga EU-länder ett gemensamt regelverk för produkter med dubbla användningsområden (PDA), det vill säga produkter som har en civil användning, men som också kan användas för militära ändamål såsom i massförstörelsevapen och dess bärare. Detta exportkontrollregelverk begränsar export av sådana produkter och där tillhörande teknik.

Eftersom Sverige är ett högteknologiskt land med framstående forskning på universitet och högskolor som berör de produkter som omfattas av exportkontroll på PDA-området, finns det anledning att noga kontrollera så att denna teknik inte sprids till obehöriga stater och organisationer. Konsekvenserna om massförstörelsevapen används är i många avseenden oöverblickbara och det pågår en aggressiv utveckling hos en del stater på detta område. Det är därför mycket angeläget att Sverige inte på något sätt bidrar till att utvecklingen av massförstörelsevapen som kan komma i händerna på aggressiva diktaturer.

Tillsynsmyndigheten för exportkontroll i Sverige är Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och på deras hemsida går det att läsa om PDA:

Verksamhet med produkter med dubbla användningsområden (PDA) bör ha en exportkontrollorganisation som säkerställer att gällande regelverk efterlevs.

I Sverige förekommer ett omfattande internationellt utbyte och det finns en överhängande risk att inte exportkontrollen på universitet och högskolor utvecklats i en takt som gör det möjligt att säkerställa en god kontroll. Det finns även medierapportering om hur PDA på olika sätt avletts från universitet och högskolor.

Därför är min fråga till statsrådet Matilda Ernkrans:

Anser statsrådet att ett tillräckligt arbete görs på svenska universitet och högskolor för att tillse att produkter med dubbla användningsområden och därtill hörande teknik inte avleds till obehöriga?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-hogskoleministern-angaende-implementering-av-exportkontroll-pa-universitet-och-hogskolor/