Fråga till inrikesministern angående resursbrister vid NFC

Fråga 2020/21:3555 Resursbrister vid NFC

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

I en tidigare skriftlig fråga (2020/21:2892, inlämnad den 17 maj 2021) till statsrådet Mikael Damberg undrade jag om statsrådet tänkte vidta några särskilda åtgärder för att förkorta analystiderna vid Nationellt forensiskt centrum, NFC. Bakgrunden till det var att utredare får vänta långa tider för att få analyssvar. Statsrådet svarade att ”NFC har en utmanande arbetssituation genom att inflödet av ärenden kontinuerligt har ökat samtidigt som också en allt större andel av ärendena är komplexa och kräver flera olika typer av analyser” och att han kommer att fortsätta följa frågan noga.

En intern rapport som SVT tog del av i juni visade att problemen inom NFC var ännu större än vad som tidigare varit känt. Datorer byts inte ut, man har dragit ned på programlicenser och nyanställda saknar verktyg. Chefen för NFC säger sig, enligt SVT, inte känna till problemen – eller rapporten. Enligt SVT var missnöjet stort bland just medarbetarna, och en enkät som genomförts av fackförbundet Akavia tillsammans med Saco-S visade att många inom NFC vill byta jobb. Jag frågade (2020/21:3204) åter statsrådet Mikael Damberg den 14 juni 2021 om han avsåg att vidta några åtgärder med anledning av missnöjet vid NFC samt den interna rapporten, och i så fall vilka. Han svarade så att NFC arbetade ”både med att effektivisera sin ärendehantering och utöka antalet anställda. Det bedrivs en särskild insats med målet att förkorta handläggningstiderna i de mest prioriterade utredningarna. Vidare pågår en utbyggnad av verksamheten på flera orter i landet, vilket på sikt förväntas korta handläggningstiderna.”

Vidare svarade han att hans ”statssekreterare kommer att träffa Polismyndigheten för att närmare informera sig om situationen i den it-forensiska verksamheten och vilka åtgärder myndigheten vidtar. Ett flertal åtgärder har med andra ord vidtagits.” Statsrådet ville heller inte uttala sig om vilka initiativ regeringen avsåg att ta framöver, eftersom en majoritet i riksdagen hade röstat för en misstroendeförklaring mot statsministern.

Nu rapporterar SVT att ”tusentals fingeravtryck har samlats på hög hos Nationellt forensiskt centrum (NFC) efter ett byte av it-system som har haft stora problem. Nu har man tillsatt extra personal för att komma ikapp. Polisen begär även mer pengar av regeringen för att utveckla it-systemen hos NFC.”

Enligt SVT har polisen nu stärkt upp verksamheten med mer personal som ska jobba året ut med registreringen av säkrade fingeravtryck. NFC uppger att de oregistrerade fingeravtrycken nu minskat – från 6 000 till omkring 1 500 och att polisen också har bett regeringen om mer pengar till just den it-forensiska verksamheten vid NFC inför höstbudgeten.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Avser regeringen att skjuta till mer pengar till NFC, och vilka andra åtgärder tänker statsrådet och regeringen vidta för att komma till rätta med de problem som NFC under en längre tid haft?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-resursbrister-vid-nfc/