Fråga till socialministern angående brott mot arbetsmiljölagen inom vård och omsorg

Fråga 2020/21:3206 Brott mot arbetsmiljölagen inom vård och omsorg

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

I ett svar från Arbetsmiljöverket till Coronakommissionen skriver verket att man flera gånger ifrågasatte Folkhälsomyndigheten (FHM) bland annat när kravet på munskydd togs bort efter önskemål från regionerna. Önskemålet från regionerna kom, enligt tidigare avslöjande i SVT, från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som fick Arbetsmiljöverket att tona ned och backa i fråga om kraven på munskydd i äldreomsorgen. Arbetsmiljöverkets ledning har både öppet och internt motiverat sitt agerande med att man ville undvika en konflikt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som inte krävde munskydd.

Nu lyfter verket fram ett yttrande från sin egen expert om att enbart plastvisir inte ger tillräckligt skydd. Det är samma yttrande som ledningen i fjol undvek att ta med i domstolsprocessen kring äldreboendet Serafen, rapporterar SVT.

Nu heter det att verket “efterfrågat vetenskaplig evidens för att bärande av enbart visir, anses kunna ge ett likvärdigt skydd för arbetstagarnas luftvägar, som bärande av munskydd. Arbetsmiljöverket har hittills inte tagit del av sådana studier.”

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan, enligt Arbetsmiljöverket, ha brutit mot arbetsmiljölagen (AML). Detta skulle i så fall innebära, enligt verket, ”att de rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, som gavs under våren 2020, om att munskydd inte behövdes vid vård av patienter eller omsorgstagare med misstänkt eller konstaterad covid-19, har varit i strid med AML, vars syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.”

Socialministern har under pandemin i syfte att slippa ta politiskt ansvar hela tiden skyllt ifrån sig och i stället pekat på sin ”expertmyndighet” FHM. I flera svar på frågor har hon skrivit: ”Munskydd ska således användas och behandlas som den skyddsutrustning de är och användas i de miljöer och sammanhang som Folkhälsomyndigheten eller smittskyddsläkare rekommenderar det.”

Problemet här är ju att ministerns så kallade expertmyndighet misslyckats fatalt med hanteringen av pandemin och inte rekommenderat tillräckliga skyddsåtgärder. Att Arbetsmiljöverket tvingats backa från att stå upp för AML i syfte att undvika en konflikt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och därmed låtit vårdpersonal fara illa genom att bli smittade, är ytterligare ett bevis på hur ruttet systemet är.

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Vilka åtgärder tänker ministern vidta med anledning av Arbetsmiljöverkets yttrande till Coronakommissionen, och avser ministern att framgent tillse att lagar som AML upprätthålls oavsett andra myndigheters agerande?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-brott-mot-arbetsmiljolagen-inom-vard-och-omsorg/