Fråga till digitaliseringsministern angående nytt regelverk för postutdelning

Fråga 2020/21:3219 Nytt regelverk för postutdelning

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

Post- och telestyrelsen (PTS) håller på att ta fram ett nytt regelverk för postutdelning. Ett av förslagen innebär att Postnord får rätt att anvisa en plats för att samla ihop flera postlådor på samma ställe. Platsen för utdelning får ligga högst 200 meter från bostaden. Processen är fortfarande i ett tidigt skede, och PTS räknar med att förslagen kan träda i kraft 2023. Runt 4,4 miljoner hushåll berörs av förslaget och skulle kunna få postlådan flyttad.

Från Hyresgästföreningens och Fastighetsägarnas sida varnar man för risken med en kraftigt försämrad service kring postutdelningen. Man menar att förslaget innebär försämrad samhällsservice och sannolikt ökade kostnader för hyresgästerna. Vidare varnar man för den svåra gränsdragningen gällande funktionsnedsättning eller hög ålder. I förslaget sägs nämligen att personer med funktionsnedsättning eller hög ålder inte ska behöva ta sig till en lådsamling eller fastighetsbox.

Postnord är i dag, som huvudregel, skyldig att dela ut brev varje vardag. Under hösten 2020 testade Postnord en ny utdelningsmodell med varannandagsutdelning, som nu blivit gällande. Redan här har samhällsservicen blivit sämre, och nu vill man ta ytterligare ett steg till försämrad service genom att låta den som har en egen postlåda eller ett eget brevinkast behöva gå längre till en lådsamling, om det är villakvarter, eller anordning med boxar, om man bor i lägenhet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Anser statsrådet att det nya förslaget till regelverk för postutdelning som PTS håller på att ta fram harmonierar med god samhällsservice, eller avser statsrådet att vidta några åtgärder för att bibehålla en god samhällsservice för våra medborgare?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-digitaliseringsministern-angaende-nytt-regelverk-for-postutdelning/