Fråga till socialministern angående uteblivna svar på riksdagsledamots frågor

Fråga 2020/21:2615 Uteblivna svar på riksdagsledamots frågor

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

En av riksdagens främsta uppgifter är att kontrollera hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Som ett led i denna kontrollmakt har, enligt 13 kap. 5 § regeringsformen, en riksdagsledamot rätt att ställa interpellationer och frågor till ett statsråd i angelägenheter som rör statsrådets tjänsteutövning.

En interpellation ska besvaras inom två veckor från det att den har överlämnats till statsrådet. Om det under den tvåveckorsperioden inte förekommer något arbetsplenum i kammaren förlängs svarstiden med den tid som motsvarar uppehållet. Om ett svar inte lämnas i tid ska statsrådet meddela riksdagen varför svaret uteblir eller anstår. Svaret, ett så kallat förseningsbrev, anmäls och föredras i kammaren. Ett sådant meddelande får inte bli föremål för överläggning.

Den 17 februari lämnade jag in en interpellation (Munskydd mot smittspridning 2020/21:491) till socialminister Lena Hallengren. Interpellationen överlämnades dagen efter till Regeringskansliet och anmäldes den 23 februari. Sista svarsdatum var därför den 9 mars. Interpellationsdebatten var överenskommen att äga rum den 11 mars.

Den 5 mars får jag beskedet från riksdagens kammarkansli att ”Socialdepartementet har meddelat att socialminister Lena Hallengren har fått förhinder på torsdag den 11 mars. Därmed behöver din interpellationsdebatt för ip 491 Munskydd mot smittspridning tyvärr ställas in.”

Nytt datum för att besvara interpellationen sattes till den 13 april, men den 1 april får jag nytt besked från kammarkansliet:

”Socialdepartementet har idag meddela att sr Hallengren behöver ställa in alla interpellationer som hon skulle ha besvarat tisdagen den 13 april. Därmed flyttas din inplanerade interpellation 491 Munskydd mot smittspridning.”

Därefter har jag inte hört någonting om när i tiden det kan bli aktuellt att besvara min interpellation eller ta en debatt med anledning av den.

Samtidigt gick socialministern ut i medierna och meddelade att hon drabbats av sjukdom. Jag har full förståelse för att socialministern på grund av sjukdom inte kan besvara frågor. Jag önskar henne givetvis ett snabbt tillfrisknande.

För riksdagsledamöter gäller att om man inte kan fullgöra sitt uppdrag ska man sjukanmäla sig. Rimligtvis borde detta även gälla statsråd. Uppgifter gör samtidigt gällande att socialministern dessutom meddelat att hon inte avsett att sjukanmäla sig eftersom hon ansett sig kunna arbeta som vanligt. Om så är fallet finns inga skäl till att svar på interpellationen eller debatten med anledning av interpellationen inte kunnat äga rum enligt de regler som finns. Och även om socialministern sjukanmält sig och är frånvarande måste ju regeringen ha en beredskap i händelse av att ett statsråd insjuknar så att den demokratiska processen kan fortgå. Någon annan av regeringen tillfälligt utsedd ansvarig borde således kunna ge både svar och ta debatten.

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Varför har ministern inte besvarat min interpellation eller kunnat ta debatten inom den tidsram som reglerna föreskriver?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-uteblivna-svar-pa-riksdagsledamots-fragor/