Fråga till utrikesministern angående Taiwan som samarbetspartner i OSSE

Fråga 2022/23:457 Taiwan som samarbetspartner i OSSE

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Både nuvarande och tidigare svenska regeringar har uttryckt stöd för att involvera Taiwan i det internationella samarbetet. Dock har tyvärr detta stöd ännu inte resulterat i något.

Inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, finns i dag möjlighet för länder utanför OSSE-området att bli samarbetspartner. I Final Report of the Helsinki +40 Project, med titeln Building the OSCE of the future, hävdas att även om ytterligare geografisk utvidgning av OSSE inte verkar nödvändig för närvarande, finns det fortfarande ett behov av mer dialog och verklig involvering av så kallade samarbetspartner. Detta, säger rapporten, bör också inkludera aspekter av OSSE:s dagliga verksamhet och omfatta eventuella tillskott av nya partnerländer.

I The Astana Commemorative Declaration från 2010 upprepar stats- och regeringscheferna i OSSE:s deltagande stater att ”säkerheten i OSSE-området är oupplösligt kopplad till säkerheten i angränsande områden, särskilt i Medelhavet och i Asien”, och deklarationen innehåller vidare löften om att öka nivån på interaktionen med Medelhavspartnerna och Asiens partner för samarbete.

Inom Medelhavsområdet finns i dag Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Marocko och Tunisien. Inom Asienområdet finns i dag Afghanistan, Australien, Japan, Sydkorea och Thailand.

The Vilnius Ministerial Council’s Decisions on Partners for Co-operation and Afghanistan från 2011 säger att deltagande stater beslutar att ”förstärka partnerskapet för samarbete ytterligare genom att bredda dialogen, intensifiera politiska samråd, stärka det praktiska samarbetet och ytterligare utbyte av best practices och erfarenheter från utvecklingen av omfattande, samarbetsvillig och odelbar säkerhet, i de tre OSSE-dimensionerna”.

Rapporten rekommenderar också att OSSE överväger nya sätt att sprida den vitala ”Helsingforsandan” genom att dela dess lärdomar och arv med länder och regioner, särskilt i Ostasien. Här belyser OSSE-nätverket i en rapport från 2021 särskilt konsekvenserna för hela OSSE-området av Kinas expanderande Belt- and Road-initiativ.

Säkerheten i OSSE-området är oskiljaktigt kopplad till den i angränsande regioner och kan stärkas genom dialog och utbyte av normer, åtaganden och expertis.

OSSE:s parlamentariska församling kan också tillåta parlament i stater som är partner för OSSE:s samarbete att vara observatörer i enlighet med den arbetsordning som antogs i mars 2020 (artikel 45).

Med tanke på att Taiwan är en helt och hållet – verkligen en exemplarisk – självstyrande demokrati som till fullo respekterar mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, och att Taiwan nyligen har tillkännagett sitt intresse av att utveckla ytterligare förbindelser med OSSE och OSSE:s parlamentariska församling, vore det till gagn för både OSSE och OSSE:s parlamentariska församling att bjuda in Taiwan till att bli en samarbetspartner.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att förmå OSSE att bjuda in Taiwan som samarbetspartner, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-taiwan-som-samarbetspartner-i-osse/