Fråga till socialministern angående uppföljning och kontroll av att maxantal i lokaler efterlevs

Fråga 2020/21:2023 Uppföljning och kontroll av att maxantal i lokaler efterlevs

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Enligt förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 framgår det av 4 kap. 1 § och 5 kap. 1 § att den som bedriver verksamhet som föreskrifterna omfattar ska ”utforma lokaler och tillhörande områden utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder/besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och utforma in- och utpassage till lokalen och tillhörande områden utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks”.

Folkhälsomyndigheten har därför beslutat om allmänna råd till 3 § som avser trängsel. Dessa allmänna råd knyter an till den skyldighet som verksamheterna har enligt förordningen.

I de allmänna råden tar man upp att man bör anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång, ta fram alternativa lösningar till fysiska köer, anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra samt hur de bör förflytta sig i en lokal, och informera kunder eller besökare om att handla ensamma och på tider med mindre beläggning.

De allmänna råden är förslag på hur man kan uppfylla de tvingande reglerna i förordningen.

Verksamheterna ska beräkna det maxantal som får vistas inne i lokalerna. Föreskriften anger att maxantalet ska beräknas på ett sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst tio kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Uppföljning kan ske på olika sätt beroende på verksamhetens art och storlek. Det huvudsakliga syftet är att verksamheten utvärderar och kontrollerar att de vidtagna åtgärderna i första hand leder till att trängsel undviks och att gällande bestämmelser följs. Länsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet och Länsstyrelsen i Dalarna är samordnande.

Många vittnar om att butiker och andra verksamheter endast satt upp en skylt med hur många som får vistas i lokalen men därefter saknas kontroll och maxantalet efterlevs inte, vilket orsakar trängsel i lokalerna.

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder för att tillse att maxantalet i lokalerna efterlevs?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-uppfoljning-och-kontroll-av-att-maxantal-i-lokaler-efterlevs/