Välkomnar den svenska insatsen i Mali

UTLANDSINSATS Sverige har en lång historia av att delta i internationella insatser. Redan 1849 deltog Sverige för att understödja Danmark under Slesvig-Holsteinska kriget och efter FN:s bildande har Sverige deltagit i fredsbevarande insatser, vilka har uppgått till 120 internationella uppdrag i 60 länder.

Under senare år har dock en omställning gjorts som resulterat i att Sverige nästan helt valt bort att delta i FN-ledda fredsbevarande insatser och i stället har EU- eller Nato-ledda insatser prioriterats. FN har uppenbarligen valts bort som konflikthanterare av de svenska regeringarna och med undantag för det svenska bidraget till FN-insatsen i Liberia 2004-2006 har Sverige sedan mitten av 1990-talet valt att inte bidra till FN-ledda insatser.

Vi anser att det är beklagligt att Sverige nedprioriterat FN-insatser framför insatser ledda av EU och Nato. Vi välkomnar därför det svenska bidraget till stabiliseringsinsatsen MINUSMA i Mali och ställde oss positiva till denna redan förra året när riksdagen fattade beslut om deltagande.

Situationen i Mali, som är ett av världens fattigaste länder, är ytterst allvarlig. Sedan årtionden råder ett spänt förhållanden mellan olika folkgrupper och under senare år har väpnade konflikter, kriminella aktiviteter och terrorism ökat och de humanitära behoven är omfattande. Över en halv miljon människor är på flykt varav 300.000 inom landet.

Vi menar att en fungerande FN-ledd fredsfrämjande insats i dagsläget är en förutsättning för att kunna bedriva ett effektivt bistånd och nå en hållbar utveckling i Mali. Insatsen har både ett FN-mandat och är ledd av FN och kan bidra till att staten återfår kontrollen i hela landet. Men insatsen har också till uppgift att stödja genomförandet av planen för övergångsperioden inklusive den nationella politiska dialogen och valprocessen, skydda civila och FN-personal, främja och skydda de mänskliga rättigheterna, stödja humanitärt bistånd, stödja bevarande av kultur och stödja nationell och internationell rättvisa.

Det svenska styrkebidraget utgör, tillsammans med en nationell stödenhet, en del av MINUSMA:s underrättelseenhet. När nu riksdagen åter skall fatta beslut om att förlänga den svenska insatsen till utgången av juni månad 2016 är vi positiva till detta. Men, i en situation där Sverige inte har ett svenskt existensförsvar att tala om, samtidigt som det säkerhetspolitiska läget i Europa ser mycket osäkert ut, anser vi det inte vara läge för ytterligare belastningar i försvarsbudgeten. Regeringen beräknar att kostnaden för den svenska insatsen under 2015 uppgår till högst 660 miljoner kronor och vi anser därför att det bör tillskjutas additionella medel till försvarsbudgeten i syfte att kompensera för de ekonomiska påfrestningar som det innebär för Försvarsmakten att genomföra insatsen och vi anser också att Sverige bör förstärka de humanitära insatserna till flyktingar och bistånd som går till vatten, sanitet och jordbruksutveckling.

BJÖRN SÖDER (SD)
MIKAEL JANSSON (SD)
Ledamöter i riksdagens sammansatta utrikes- och försvarsutskott

JEFF AHL (SD)
ROGER RICHTOFF (SD)
Suppleanter i riksdagens sammansatta utrikes- och försvarsutskott

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/valkomnar-den-svenska-insatsen-i-mali/