Fråga till biståndsministern angående Sveriges bistånd till Afghanistan

Fråga 2020/21:3577 Sveriges bistånd till Afghanistan

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) har släppt en ny rapport, Punching Above Its Weight or Running With the Crowd?, i vilken man menar att biståndet, som uppgår till hela 14 miljarder kronor, till Afghanistan under de senaste 20 åren varit missriktat i stor utsträckning. ”I huvudsak har resultaten av utvecklingssamarbetet varit svaga.”

Dagens Nyheter skriver att ”det internationella utvecklingssamarbetet har varit svagt är ett övergripande tema i rapporten och en överväldigande majoritet av de osannolikt många miljarderna till Afghanistan har gått till militära ändamål. För svensk del är det i huvudsak biståndsmyndigheten Sida som fördelar pengarna.”

Biståndsarbetet har kännetecknats av att policyer ”med fördefinierade lösningar på utifrån uppfattade problem har baserats på en begränsad förståelse för hur Afghanistan fungerar”, heter det i rapporten.

Adam Pain, som sammanställt rapporten åt EBA, hävdar att de ekonomiska flödena har haft stora negativa konsekvenser för möjligheterna att göra Afghanistan stabilt. Det har inte heller blivit bättre av att biståndsorganisationerna har varit ”extremt många” utan någon naturlig ledning i någon sektor.

EBA efterlyser nu, enligt Dagens Nyheter, ”ett strategiskt omtag” av Sveriges engagemang i Afghanistan. Detta måste bygga på förståelse, och biståndsarbetet måste ta hänsyn till verkliga förhållanden och justeras efter hur det fraktionerade klansamhället förändras över tid.

För perioden 2021–2024 har Sverige anslagit ytterligare 3,6 miljarder kronor till Afghanistan.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

Drar statsrådet några lärdomar av rapporten, och vilka i så fall, och vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta med hänsyn till rapporten när det gäller Sveriges bistånd till omvärlden?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-sveriges-bistand-till-afghanistan/