Fråga till energiministern angående elbrist i Sverige

Fråga 2021/22:100 Elbrist i Sverige

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

I ett svar på fråga (2021/22:51) till miljö- och klimatministern, där jag undrade om han anser att elda 140 000 liter olja i timmen rimmar med regeringens klimatmål, svarade statsrådet Anders Ygeman att jag felaktigt hävdar att det är brist på el som gör att man fått dra igång Karlshamnsverket.

Han skriver i sitt svar:

”Anledningen till att Karlshamnsverket varit i drift under september månad är inte elbrist. Det beror på att de höga priserna på fossil naturgas i Europa också påverkat de nordiska elpriserna och gjort det lönsamt för ägaren Uniper att ställa Karlshamnsverket till marknadens förfogande. Anläggningen har alltså inte beordrats att producera av driftsäkerhetsskäl eller på grund av risk för effektbrist.”

Kraftverkschefen Henrik Svensson säger dock på Unipers egen hemsida:

”Eftersom vi har brist på planerbar elproduktion i södra Sverige och eftersom överföringskapaciteten från norra Sverige inte kan utnyttjas fullt ut, så fanns det begränsat med alternativ för att hjälpa våra grannländer. Därav avropades Karlshamnsverket för att kunna täcka upp den efterfrågan som fanns.”

Anledningen är att Sverige inte får strypa exportflöden för att gynna den egna elförsörjningen, och då väderläget i stora delar av Europa, framför allt i våra grannländer Danmark och Tyskland, har gjort att det har uppstått effektbrist har Sverige inte kunnat producera tillräckligt utan att starta upp oljekraftverket.

Uniper menar vidare att ”det är mycket allvarligt när marknaden måste anta produktion från ett reservkraftverk som ligger i slutet av utbudskurvan med så frekvent drift – i september med hyfsat varma temperaturer”. ”Enligt vår mening är det en kraftig varningssignal om att elsystemet utvecklas i fel riktning”, säger Henrik Svensson. Han säger vidare:

”Karlshamnsverket startas alltid för att elproduktionen behövs någonstans – oavsett om det är Svenska Kraftnät som avropar drift under vintern, eller om det är elmarknaden som budar in produktionen under sommarhalvåret. Det handlar i slutänden om att någon behöver elen för att kunna koka kaffe, ladda sin dator eller värma sitt boende.”

Utan den brist på el som regeringens energipolitik har skapat i det svenska nätet hade alltså inte Karlshamnsverket behövt köras igång för att exportera den effekt vi är skyldiga att göra.

Av denna anledning vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anders Ygeman:

Hur överensstämmer statsrådets svar om att det inte råder brist på el med skälen som framförs ovan till att Karlshamnsverket måste köras igång, och avser statsrådet att vidta några åtgärder utifrån vad som framförs?​

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-energiministern-angaende-elbrist-i-sverige/