Fråga till justitie-och migrationsministern angående asylstopp i Danmark

Fråga 2020/21:3122 Asylstopp i Danmark

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Den socialdemokratiska regeringen vill flytta hela sin asylprocess till ett tredje land utanför Europa, och de länder som man uppges ha haft en dialog med hittills är Tunisien, Etiopien, Egypten och Rwanda, enligt Jyllands-Posten.

Tanken är att ett mottagandecenter ska upprättas i ett annat land, där hela handläggningen av asylansökningar från tredjelandsmedborgare och statslösa ska ske, rapporterar SVT och fortsätter: ”Om asyl beviljas ska flyktingen inte integreras i det danska samhället – utan i det aktuella värdlandet eller flyttas över till FN:s flyktingläger. Om det blir avslag är det värdlandet som ska ansvara för deportationen.”

Enligt Sveriges Radios Nordenkorrespondent David Rasmusson är planen att de asylsökande aldrig ska sätta sin fot i Danmark.

I dag röstade det danska Folketinget igenom S-regeringens lagförslag med stor majoritet (70 mot 24).

Jag har tidigare ställt fråga (2020/21:2784) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om den svenska regeringen avser att agera på samma sätt som den danska i syfte att stoppa strömmen av asylsökande till EU och Sverige.

I sitt svar skriver ministern bland annat att ”Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder bland annat att var och en som söker asyl i Sverige ska få en individuell prövning av sin ansökan. Detta är både ett rättsligt och moraliskt ansvar som regeringen även fortsättningsvis avser att leva upp till.”

Det är värt att i sammanhanget påpeka att även Danmark skrivit under FN:s flyktingkonvention och dessutom var det första landet att ratificera konventionen den 4 december 1952. Det förhindrar inte Danmark att nu fatta ett så för landets trygghet avgörande beslut som man i dag gjort. Det borde därför inte vara några hinder för Sverige att fatta ett lika viktigt beslut.

Med anledning av att de svenska Socialdemokraternas systerparti i Danmark nu fått sitt förslag godkänt av Folketinget med stor majoritet vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att ompröva sitt tidigare ställningstagande och lägga fram ett likadant förslag som det danska till riksdagen, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-asylstopp-i-danmark/