Fråga till socialförsäkringsministern angående pensionsfusk

Fråga 2020/21:3183 Pensionsfusk

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Stickprovsundersökningar som Pensionsmyndigheten nyligen börjat göra visar att så många som varannan invandrare felaktigt och genom fusk kan ha fått dubbla pensioner utbetalda. Många som invandrat till Sverige i arbetsför ålder har rätt till pension från sitt gamla hemland. I det fallet har man antingen inte rätt till allmän pension i Sverige över huvud taget eller endast med överskjutande belopp. Många invandrare som ansökt om svensk allmän pension har dock valt att undanhålla för de svenska myndigheterna att man får pension från ursprungslandet. Pensionsmyndigheten har inte kontrollerat sakförhållandena utan litat på att de uppgifter man fått i ansökningarna är riktiga.

Först nu har, enligt Samnytt, myndigheten börjat göra begränsade stickprovskontroller. Det visar sig då att så många som varannan av de invandrare som kontrollerats inte berättat att man får pension från det tidigare hemlandet. Av de 316 personer som hittills kontrollerats har fusk med dubbla pensioner uppdagats hos 167. Det handlar om personer som invandrat till Sverige från Bosnien och Hercegovina i samband med Balkankrigen på 1990-talet. Bara i denna stickprovsgrupp handlar det om 4,4 miljoner som felaktigt tagits ut ur det svenska pensionssystemet och nu krävs tillbaka. I samma grupp har utbetalningar av ytterligare flera tiotals miljoner kronor stoppats som annars felaktigt skulle ha betalats ut.

Samnytt har talat med Pensionsmyndighetens pressansvarige, Johan Andersson, som uppger att det inte bara handlar om misstag utan också om medvetet fusk och att ett antal ärenden har överlämnats till polis och åklagare. Andersson medger till Samnytt att 50 procent är en hög siffra för hur många som felaktigt fått pension i Sverige men menar att det inte går att dra några säkra slutsatser om att felen och fusket är så utbrett generellt. Detta bland annat därför att det varierar stort mellan ursprungsländer huruvida det finns något fungerande pensionssystem som en invandrad person kan få pengar ifrån.

Att Pensionsmyndigheten inte regelmässigt kontrollerar alla som ansöker om svensk pension beror enligt Andersson dels på bristande resurser, dels på att det ofta inte gått att upprätta något samarbete med myndigheterna i de länder som många invandrare kommer ifrån.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:​

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av det som nu uppdagats, och är statsrådet beredd att skjuta till mer resurser till Pensionsmyndigheten för att de ska kunna utföra bättre kontroller?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialforsakringsministern-angaende-pensionsfusk/