KF: Motion om kontrollplats Horna

MOTION Utmed väg 118 mellan Hornavägen och Täppetleden finns idag en kontrollplats på vardera sida av vägen. Nattetid brukar lastbilar stå uppställda vid dessa kontrollplatser.

Eftersom det inte finns toaletter att tillgå utförs de mänskliga behoven i naturen runt kontrollplatserna vilket orsakar sanitär olägenhet med mänsklig avföring och skräp ute i terrängen. Dessutom saknas ordentliga papperskorgar för vanligt avfall vilket gör att dessa papperskorgar stundom är överfyllda och skräp ligger utmed vägen.

Ett alternativ till att lastbilar står uppställda vid kontrollplatserna vore att anlägga ordentliga uppställningsplatser där toaletter byggs. Kommunfullmäktige har tidigare behandlat ett medborgarförslag (2017/845) som föreslog att kommunen anlägger en inhägnad uppställningsplats för lastbilar vid väg 118 i Horna. Medborgarförslaget avslogs av kommunfullmäktige 2017-10-17 (KF § 245) med hänvisning till att väg 118 inte är en kommunal väg och att förslaget var utformat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad som regleras inom den kommunala kompetensen i enlighet med kommunallagen 2 kap § 1 Kommuner och landsting själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte handhas av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Problemet med nedskräpning i naturen kring kontrollplatserna får dock anses ligga inom den kommunala kompetensen och därmed vara en kommunal angelägenhet.

Kommunen bör av denna anledning antingen bygga ordentliga vattentoaletter och papperskorgar eller förbjuda uppställning av lastbilar nattetid och tillse att förbudet efterlevs. Ett komplement till sådant förbud vore att anlägga inhägnad uppställningsplats med toalettmöjligheter på kommunal mark i anslutning till industriområdena i Horna.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att uppföra vattentoaletter och ordentliga papperskorgar vid kontrollplatserna utmed väg 118 vid Horna,
att om detta inte är möjligt uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att anlägga en uppställningsplats med vattentoalettmöjligheter och ordentliga papperskorgar på kommunal mark i anslutning till väg 118 i Horna.

BJÖRN SÖDER (SD)

FIA ROSENSTRÅLE (SD)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/kf-motion-om-kontrollplats-horna/