KF: Motion om tillägg i allmänna lokala ordningsföreskrifter i Kristianstad kommun gällande insamling av pengar

MOTION EU har det senaste decenniet satsat miljarder genom fonder på att hjälpa Rumäniens fattiga. För åren 2014 till 2020 har EU avsatt 336 miljarder kronor (31 miljarder euro), varav cirka 51 miljarder (4,7 miljarder euro) i socialfonder. Tidigare använde Rumänien bara 20 procent av pengarna. Enligt en polisrapport från 2015 uppskattades det att cirka 4 700 utsatta EU-medborgare fanns i Sverige för att tigga. Eftersom människor ofta kommer en period, åker hem och sedan återvänder är det svårt att säga en exakt siffra. Fyra år senare har antalet EU-migranter, framför allt romer från Rumänien och Bulgarien, som tigger i Sverige inte minskat, utan beräknas ligga kvar på samma nivå.

Vi sverigedemokrater anser att det är ohållbart att utsatta medborgare från andra länder i EU försörjer sig genom att tigga på gator i Sverige. Vi var dessutom tidigt ute och påtalade hur omfattande det organiserade tiggeriet var. På senare tid har flera polisinsatser riktats mot allvarlig kriminalitet med inslag av människohandel kopplat till tiggeri. Vi ser allvarligt på att vi upprätthåller nöden, kriminaliteten och beroendeförhållanden som finns kopplat till tiggeri genom underlåtenhet att i regelverk markera avståndstagande från denna verksamhet.

Det bästa hade givetvis varit ett nationellt förbud, men det verkar inte sannolikt i närtid. Det näst bästa alternativet, och likaså gångbart, menar vi då är att kommunerna går före och tar tag i detta på egen hand. Efter att högsta förvaltningsdomstolen den 17 december 2018, efter en lång och utdragen process, beslutade att Vellinge kommuns lokala tiggeriförbud får införas och är i enlighet med svensk lag, finns inte längre några hinder för att också gå vidare i frågan för Kristianstad kommun.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att i ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Kristianstad kommun” införa en ny paragraf om ”Insamling av pengar” med följande lydelse:

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, utom om insamlingen utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på områden som framgår av bilaga D.

att uppdra åt kommunstyrelsen att i ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Kristianstad kommun” införa BILAGA D i enlighet med motionen.

BJÖRN SÖDER (SD)

NICLAS NILSSON (SD)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/motion-om-tillagg-i-allmanna-lokala-ordningsforeskrifter-i-kristianstad-kommun-gallande-insamling-av-pengar/