Sverigedemokraternas försvarspolitik går i linje med folkviljan

FÖRSVARET Sverigedemokraterna har sedan partiets start varit stark anhängare av den allmänna värnplikten inom försvaret. Redan i partiets första program från 1989 deklarerades att ”försvaret skall vara baserat på allmän värnplikt där varje vapenför svensk deltar.”

Effekterna av värnpliktsutbildning är flera. Den primära är att tillse att Försvarsmakten har den personalförsörjning som krävs. Det möjliggör att vi kan öka antalet förband och underlätta kontraktering av soldater och hemvärnsmän så att försvaret kan lösa sin yttersta uppgift: att värna rikets territoriella integritet.

De sekundära effekterna, som är viktiga även om de ensamma inte motiverar en investering som krävs, är ökad sysselsättning, ökad anställningsbarhet, fostrande och motverkande av segregation.

Dels skapas sysselsättning för tusentals ungdomar varje år, vilket givetvis bidrar till att stävja den väldigt höga ungdomsarbetslösheten. Dels har värnplikten även en fostrande aspekt där viktiga egenskaper som ansvar, mognad och social kompetens utvecklas, vilket ökar de ungas anställningsbarhet.

När över 8 000 företagsledare tillfrågades gällande varför yngre människor har svårare att få jobb än äldre lyftes negativ inställning, oförmåga att passa tider samt ren ovilja till arbete fram. Kort och gott har det skett en attitydförändring sedan unga män slutade att göra militär tjänstgöring.

Värnplikten fungerar vidare som en ypperlig arena för att motverka segregation, då personer med olika bakgrund och socioekonomisk status får mötas och tvingas samarbeta för att lösa svåra uppgifter under tuffa förhållanden.

Sedan den borgerliga alliansregeringen 2010 beslutade att värnplikten skulle vara vilande och frivilliga yrkessoldater istället skulle rekryteras har personalförsörjningen inom Försvarsmakten blivit ett högst påtagligt problem. Idag saknas för närvarande cirka 6 000 soldater i Sverige. Alliansregeringens försvarspolitik har orsakat en katastrof för vårt lands förmåga att kunna försvara sig. Utöver att inaktivera den allmänna värnplikten använde dessutom alliansregeringen också försvaret som en kassako, från vilken man kunde mjölka pengar för att finansiera andra reformer och verksamheter, vilket har lett till att försvaret idag är ordentligt underfinansierat.

Nyligen presenterade DN/Ipsos en opinionsundersökning som visar på att en återaktivering av värnplikten har ett stort folkligt stöd. Sju av tio svenskar tycker att det är ett bra förslag att återaktivera någon form av värnplikt. Hela 9 av 10 anser att värnplikten i så fall ska gälla både kvinnor och män. Uppfattningen är ungefär densamma i alla väljargrupper men stödet för att både män och kvinnor ska kunna tas ut för värnplikt är särskilt starkt bland unga under 30 år.

Bilden bekräftas också i en ny mätning från Aftonbladet/Inizio, där 68 procent tycker att det är en mycket eller ganska bra idé med att återaktivera värnplikten. Endast 18 procent är emot.

En majoritet av svenskarna, 54 procent, tycker också enligt DN/Ipsos-mätningen att de ekonomiska resurserna till försvaret bör öka medan 33 procent tycker att de bör bibehållas på dagens nivå. Endast 6 procent tycker att de ekonomiska resurserna bör minska.

Sverigedemokraterna fortsätter att förespråka en återaktivering av värnplikten. I ett första steg en selektiv värnpliktsutbildning. Vi budgeterar därmed för att 8 400 ungdomar årligen tas ut för genomförande av grundläggande militär utbildning (GMU). Målsättningen är att 7 200 av dessa ska vidareutbildas i 7 månader för krigsplacering vid brigaderna. På medellång sikt, i samband med återtagande av ett civilt försvar och uppbyggandet av ett totalförsvar, är målsättningen att införa allmän värnplikt. Kvinnor och icke vapenföra män ska då ha allmän tjänsteplikt i krig, men vi ser positivt på att även kvinnor i högre utsträckning deltar i den väpnade delen av försvaret. Det militära försvaret är nämligen den yttersta garanten för bevarandet av vår demokrati, vår frihet, vårt nationella självbestämmande och vår kulturella särart. För att stärka denna förmåga avsätter SD totalt 18 miljarder kronor, utöver regeringens förslag, under budgetperioden.

Vår grundläggande princip är att den som åtnjuter ett lands frihet också ska vara beredd att försvara denna frihet. Den senaste undersökningen visar tydligt att SD:s försvarspolitik, till skillnad från övriga partiers, går i linje med folkviljan.

MIKAEL JANSSON (SD)
Försvarspolitisk talesperson och ledamot i försvarsutskottet

ROGER RICHTOFF (SD)
Ledamot i försvarsutskottet

BJÖRN SÖDER (SD)
Säkerhetspolitisk talesperson och suppleant i försvarsutskottet

JEFF AHL (SD)
Suppleant i försvarsutskottet

 

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/sverigedemokraternas-forsvarspolitik-gar-i-linje-med-folkviljan/