Anförande om strategisk exportkontroll 2021       

DEBATT Björns anförande i debatten i riksdagen den 14 juni 2022 om strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Herr/fru talman,

Kriget i Ukraina och det ökade hotet mot Sverige gör att frågorna om strategisk exportkontroll och krigsmaterieltillverkning är avgörande för Sveriges och Europas säkerhet på ett sätt som inte förekommit sedan andra världskriget.

De senaste månaderna har Sverige levererat krigsmateriel till Ukraina, en stat som befinner sig i krig, i en omfattning som närmast går att jämföra med leveranserna till Finland under det finska vinterkriget. Detta är helt unikt.

Samtidigt är behovet av vapen för att bygga upp vårt eget försvar mycket stort. Främst på grund av att regeringar i Sverige sedan 1990-talet konsekvent nedmonterat försvaret och inte ens planerat för en upprustning. Eller säkrat långsiktiga villkor för försvarsindustrin. Genom att belägga svensk försvarsindustri med ett av de striktaste regelverken i världen så har man istället försvårat för försvarsindustrins villkor.

I dagsläget finns krav på att kontrollmyndigheten, ISP, ska beakta både politiken för global utveckling och den feministiska utrikespolitiken i sina bedömningar. Dessa krav försvårar för försvarsindustrin och gör processerna mer komplicerade.

Det är en förlängning av en politik där man tror att med goda intentioner så kan man lösa krig och konflikter. Men som Ukraina nu har visat är detta en naivitet som så snabbt som möjligt behöver utmönstras från svensk utrikespolitik. Det som stoppar de aggressiva diktaturerna och gör att vi har vapen att förvara oss med, är en stark försvarsindustri och inte politiskt naiva drömmar om en bättre värld.

Svenska myndigheter ska inte ägna sig åt att bedöma inrikespolitiken i andra stater. Det är just sådana bedömningar som försvårat export av vapen till stater som Ukraina. Stater som vill försvara sig mot aggressiva diktaturer men där många av de svenska kriterierna försvårar för detta.

Herr/fru talman,

Vad gällande Sveriges stöd med vapen till Ukraina så är det mycket glädjande att det nu äntligen sker vapenexport dit. Vi sverigedemokrater har länge krävt detta men stötte på mycket motstånd innan Rysslands invasion av landet. Utrikesministern hävdade till och med felaktigt en månad innan den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina att regelverket inte möjliggjorde att Sverige exporterar krigsmateriel till en stat i väpnade konflikt.

Detta var allvarligt och att på detta sätt vilseleda om reglerna kring krigsmaterielexport tyder antingen på en bristande kompetens eller på att man medvetet ljuger för att förhindra att Sverige hjälper utsatta stater att försvara sig.

Framöver är det viktigt att stödet med vapen till Ukraina trappas upp och att det även inkluderar vapen som används i mer offensivt syfte. Det är också viktigt att det möjliggörs så att inte bara svenska staten kan exportera vapen till landet utan även att andra aktörer såsom krigsmaterieltillverkande företag och andra som innehar krigsmateriel som omfattas av det svenska regelverket.

I Europa har vi tyvärr sett hur stater med hänvisning till regelverket omöjliggjort stöd till Ukraina. Detta får inte bli fallet vad gällande vapen som omfattas av det svenska regelverket och här behöver regeringen vara tydlig så att det inte råder några tveksamheter. Sverige ska vara det land som otvetydigt står på Ukrainas sida.

Fru/herr talman,

Jag vill också särskilt uppmärksamma att det nu är mycket glädjande att efterkontroller i utlandet av krigsmateriel kommit på plats. Det är verkligen på tiden att detta regelverk kommer på plats eftersom myndigheten ISP bedömde att ett sådant regelverk skulle kunna vara på plats redan den 1 januari 2019.

Jag har tidigare debatterat frågan med ansvarig minister, Morgan Johansson. Men i likhet med det mesta från hans sida som dröjer eller inte händer, så dröjde det ända till i november förra året innan regeringen till sist beslutade att efterkontroller skulle införas. Två år efter myndigheten sade sig kunna införa det. Saktfärdigheten hos Morgan Johansson och regeringen är inte längre förvånande, men väl dålig för vårt land.

Nu när 1 000-tals pansarskott exporteras till Ukraina hade det varit mycket bra att ha ett system för efterkontroller på plats. Ett av de vapensystem som föreslogs att ingå i efterkontrollerna var just pansarskott. Eftersom regeringen och ansvarig minister Morgan Johansson har agerat så sent i frågan så finns det nu en större risk för att pansarskotten kan hamna på avvägar än vad som hade behövt vara fallet om efterkontroller hade införts redan 2019.

Fru/herr talman,

I dagens situation med ökat hot mot Sverige och pågående krig i Europa så finns det ett stort behov av att ta ett helhetsgrepp kring försvarsindustrin. Därför ställer sig Sverigedemokraterna bakom att det tas fram en heltäckande försvarsindustristrategi som många andra stater redan har gjort. En sådan strategi hade kunnat tydliggöra vad som är prioriterat för Sverige avseende krigsmaterieltillverkning och det hade underlättat för alla som är involverade att veta vad som gäller.

Jag vill uppmana regeringen att skyndsamt agera så att en sådan strategi kan komma på plats och så att vi kan tillse att det nu och i framtiden kommer att finnas vapen så att både Sverige och Ukraina kan försvaras. Något annat är inte värdigt ett land med både stark försvarsindustri och stark ekonomi.

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/anforande-om-strategisk-exportkontroll-2021/