Anförande vid riksdagens debatt om Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) den 17 maj 2018

DEBATT Björns anförande vid dagens riksdagsdebatt om Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Fru talman,

I detta betänkande behandlar utrikesutskottet redogörelsen från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling om det arbete som bedrevs förra året och regeringens skrivelse om verksamheten inom OSSE under andra halvåret 2016 och helåret 2017.

Valobservationsuppdragen beskrivs ofta som en av de viktigaste uppgifter som OSSE hanterar. Betydelsen av dessa uppdrag kan verkligen inte underskattas när det gäller att skydda demokratin. Valobservationsmissionerna genomförs i samarbete med OSSE:s parlamentariska församling och Sverige bidrar årligen till verksamheten genom att skicka svenska observatörer till dessa missioner.

I takt med att ny röstningsteknik introduceras i allt fler länder ställs valobservatörerna inför nya utmaningar.Den nya digitaliserade tekniken kräver en ny strategi när det gäller hur val övervakas och observeras för att skydda fria och rättvisa demokratiska val. Det kommer att krävas helt andra kunskaper och observationsmetoder.

Med anledning av detta lade jag fram en resolution inom OSSE:s parlamentariska församling vid mötet i Minsk förra året. Resolutionen antogs och blev en del av parlamentariska församlingens Minskdeklaration.

I resolutionen betonas behovet av att inom OSSE skapa en arbetsgrupp, som syftar till att vidare undersöka den roll OSSE:s valobservatörer spelar när ny röstningsteknik används vid val.

Det är ytterst viktigt att observatörer kan se hela processen före, under och efter valet för att bekräfta att systemen fungerar som de är avsedda. Därför måste källkod och annan information om valprocessen vara tillgänglig och observatörerna måste också kunna tyda den. Det handlar inte längre enbart om att observera att människor kan bedriva opinion, gå till valurnorna och rösta samt att övervaka rösträkning.

Den parlamentariska församlingen uppmanar genom deklarationen bl a de deltagande staterna att vara i framkant med att utveckla nya sätt att observera val som använder ny röstningsteknik och att utbyta erfarenheter, idéer och metoder beträffande ny teknik och dess effekter på demokratin. Vi sverigedemokrater menar att detta bör ha svenskt fokus kommande år och att den svenska regeringen bör arbeta för att en arbetsgrupp i enlighet med deklarationen skapas

Fru talman,

Vid den parlamentariska församlingens möten hålls olika sidoarrangemang. Inför sommarmötet 2016 tog jag, tillsammans med kollegor från österrikiska FPÖ, italienska Lega Nord och ungerska Fidesz initiativ till ett sidoarrangemang under namnet ”Family Lunch”. Vi författade ett brev till den parlamentariska församlingens president och generalsekreterare om att vi ville ha vårt sidoarrangemang godkänt, vilket vi också fick.

Syftet med vårt arrangemang var att lyfta upp artikel 16, paragraf 3 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som säger: ”Familjen är den naturliga grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten”.
Detta är ju ett ämne som förenar politiker från de flesta av länderna inom OSSE. Uppslutningen blev också riktigt god med ett 40-tal representanter från många olika länder.

Inför förra årets sommarmöte i Minsk författade vi åter ett brev till presidenten och generalsekreteraren och vi fick åter godkänt vår lunch.

Liksom året innan blev uppslutningen riktigt god. Representanter från bland andra Sverige, Finland, Österrike, Italien, Schweiz, Grekland, Vitryssland, Ryssland, USA och Vatikanstaten deltog. Dessutom deltog även generalsekreteraren Roberto Montella, vilket vi uppskattade. Även representanter från olika civilorganisationer närvarade.

I flera av de tal som hölls under lunchen betonades att utöver betydelsen med att visa gemensamt stöd för familjens betydelse så hjälper vår lunch till med att bygga broar mellan våra olika folk. Vem vet? Vår lunch kanske kan vara steget mot något större. Delegater från olika länder, som annars är i konflikt med varandra, kan nämligen på detta sätt föras samman. Att samtala och se att det trots allt finns en del gemensamma nämnare är kanske ett första steg mot att också så småningom kunna lösa en del konflikter?

Därför är min ambition nu att fortsätta med vårt sidoarrangemang även under årets sommarmöte i Berlin. Jag ämnar också, utöver detta, under årets sommarmöte hålla ett särskilt seminarium om min resolution som antogs förra året angående nya elektroniska röstningstekniker.

Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation i betänkandet.

Tack.

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/anforande-vid-riksdagens-debatt-om-organisationen-for-sakerhet-och-samarbete-i-europa-osse-den-17-maj-2018/