Digitaliserade val – kommer strävan efter modernisering bidra till en ökad osäkerhet?

OSSE Efter de senaste månaderna står IT-lösningar i samband med politiken knappast högt i kurs. Både regeringens IT-skandal och den externa valpåverkan som diskuteras i bl.a. USA har bidragit starkt till den negativa bilden. Trots det kvarstår faktumet att vi som samhälle går alltmer mot en mer digitaliserad tid. När det gäller val för detta med sig en rad fördelar såväl som nackdelar. I fortsättningen måste vi arbeta för att minska de negativa effekterna. I syfte att göra just det, lade i somras förra året fram ett förslag som blev del av slutdokumentet vid OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas) parlamentariska församlings session i Minsk.

Jag undrar var den svenska debatten kring digitalisering av valsystemet har tagit vägen? Många länder i världen och då inte minst i vår direkta omgivning ligger betydligt längre fram i moderniseringen av valsystem. Vi behöver inte rikta våra blickar långt bort för att hitta exempel på detta. Estland är det land i världen som i störst utsträckning använder sig av internetröstning i såväl lokala som nationella val. Litauen är under förhandlingar om att införa internetrösning med målet att 20% av alla röster 2020 ska ske via internetröstning. I Indien uppskattas att 400 miljoner av de röster som lades i parlamentsvalet 2009 ska ha skett med hjälp av elektroniska röstningsmaskiner. I Sverige behöver vi lyfta den här debatten så att vi kan reda ut nackdelarna ordentligt innan det kan bli aktuellt att lansera nya valsystem som i grunden syftar till att förenkla processen för många.

Fördelarna med digitaliserade val kan vara många. Det kan bidra till ökad noggrannhet samt förebygga valfusk. Rösträkningen kan bli säkrare och därför ge mer pålitliga resultat. Elektronisk röstning kan ge betydligt snabbare resultat, vilket i sin tur även bidrar till ökat väljarförtroende. Elektronisk röstning bidrar även till ökad tillgänglighet vilket i sin tur leder till att människor från mer exkluderade grupper i samhället kan delta i val i större utsträckning.

Men trots de många fördelarna med elektroniska val finns det onekligen flertalet nackdelar – kanske fler än fördelarna?

Ett av de största problemen är att det aldrig går att garantera att elektroniska val är säkra. Ledande dataexperter har uttalat sig skeptiskt till det ökande användandet av olika former av elektroniska val då de hävdar att det alltid finns möjlighet för påverkan av främmande aktörer. Det finns många exempel världen över där det visat sig att valresultat har påverkats av en eller flera aktörer. Vi har den senaste tiden sett en ökad spridning av så kallade ”fake news”. Spridningen av osanna uppgifter bidrar till en stor misstro och gör det än viktigare att säkerhet måste garanteras och att en transparens måste existera för att människor inte helt ska tappa tron på valsystemet.

Slutligen, problematiken med övervakning av dessa nya former av val. Möjligheten till valobservation är en väsentlig del i en fungerande demokrati. OSSE är en av de ledande aktörerna när det kommer till valobservationer, men trots det saknas även där en aktuell debatt om problematiken kring övervakning av så kallade elektroniska val. Det faktum att mitt förlag till OSSE fick ett brett stöd från parlamentariker från ett stort antal länder visar att det finns en global efterfrågan av debatten. Kanske kan man även tolka det som att det finns en global skepsis. Då kompetensen för att övervaka dessa val saknas, hur ska man kunna förlita sig på att resultaten är pålitliga? Om vanliga människor inte kan förstå eller granska valsystemen, hur ska de då kunna acceptera valresultaten?

Sveriges regering har valt att inte följa upp det förslag som vallagskommittén la fram 2013, att införa försök med elektronisk röstning till valet 2018. Man anser att problematiken som omger elektronisk röstning är större än fördelarna med att införa det. Däremot är de flesta införstådda i att en digitalisering i slutändan är oundviklig, vilket innebär att det är av stor vikt att dessa frågor tas upp, såväl nationellt som internationellt. Avsaknaden av en nödvändig diskussion kan i längden leda till hot mot legitimiteten samt den demokratiska friheten av öppna och rättvisa val som vi så ofta tar förgivet. Det är politikens uppgift att lyfta dessa svåra frågor istället för att begrava dem.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot och ledamot i den svenska OSSE-delegationen

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/digitaliserade-val-kommer-stravan-efter-modernisering-bidra-till-en-okad-osakerhet/