Fråga till inrikesministern angående brister vid NFC

Fråga 2020/21:3204 Brister vid NFC

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

I en tidigare skriftlig fråga (2020/21:2892) till statsrådet Mikael Damberg undrade jag om statsrådet tänkte vidta några särskilda åtgärder för att förkorta analystiderna vid Nationellt forensiskt centrum, NFC. Bakgrunden till det var att utredare får vänta långa tider för att få analyssvar.

Statsrådet svarade att ”NFC har en utmanande arbetssituation genom att inflödet av ärenden kontinuerligt har ökat samtidigt som också en allt större andel av ärendena är komplexa och kräver flera olika typer av analyser” och att han kommer att fortsätta följa frågan noga.

Nu visar en intern rapport som SVT tagit del av att problemen inom NFC är ännu större än vad som tidigare varit känt. Datorer byts inte ut, man har dragit ned på programlicenser och nyanställda saknar verktyg. Chefen för NFC säger sig, enligt SVT, inte känna till problemen – eller rapporten.

Enligt SVT är missnöjet stort bland just medarbetarna, och en ny enkät som genomförts av fackförbundet Akavia tillsammans med Saco-S visar att många inom NFC vill byta jobb.

Enligt SVT kan enligt en ny rapport ”missnöjet delvis också förklaras av en eftersatt it-utveckling. NFC:s digitala brottsbekämpning fick i fjol hård kritik av polisens internrevisorer, och som en av flera åtgärder fick NFC-chefen i uppdrag av rikspolischefen att analysera konsekvenserna av att it-utvecklingen släpar efter.”

Eftersom inte chefen vill kännas vid problemen och rapporten är det ju tveksamt om Polismyndigheten själv klarar att lösa problemen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av missnöjet vid NFC samt den interna rapporten, och i så fall, vilka?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-brister-vid-nfc/