Inte min uppgift att definiera identitet

Svar till Gustaf Appelberg (L) i Corren den 27 juni 2018.

IDENTITET Gustaf Appelberg (L) påstår mycket riktigt i Corren den 27 juni att ”det är inget märkligt att en individ kan känna samhörighet med flera olika grupper.” Detta är jag helt överens med Appelberg om, men när han därefter påstår att ”Sverigedemokraterna har rakt motsatt synsätt” ljuger han.

För det första har jag aldrig – och jag säger aldrig – påstått att en same eller jude inte också kan vara svensk i nationstillhörigheten. På individnivå finns det givetvis människor som i olika grad känner tillhörighet till olika nationer. En del gör kanske en resa och håller på att lämna den tidigare nationstillhörigheten för att uppgå i den nya, medan andra befinner sig statiskt mellan nationstillhörigheterna. Det är inte min uppgift som politiker att definiera vad enskilda individer känner sig som, utan det är upp till individerna själva. Jag har själv ingifta släktingar som härstammar från andra nationer men som inte definierar sig som annat än tillhörande den svenska nationen.

Både jag och mitt parti erkänner dessa nationella minoriteter och anser att dessa erkända minoritetsnationer skall undantas från allmänna assimileringssträvanden. De skall alltså kunna bibehålla sina egna identiteter och tillhörighet till den erkända minoritetsnationen. De ska således inte mot sin vilja tvingas till någon sorts av försvenskning. Det är kanske så att Liberalerna har en annan åsikt om detta men det får stå för dem.

Jag förstår uppriktigt inte vad Appelberg menar när han talar om ”andra klassens medborgare”. Det är uppenbarligen så, av debatten att döma, att många har svårt att skilja på vedertagna statsvetenskapliga begrepp som medborgarskap, nationstillhörighet och etnicitet och blandar samman dessa. Grundbetydelsen av begreppet nation relaterar till föreställning om folk, dvs en grupp som förenas genom en gemensam identitet. När man talar om nationer så är det alltså olika folkgrupper man refererar till. Nation och stat är alltså inte samma sak på samma sätt som nationstillhörighet och medborgarskap inte heller är samma sak.

Vi sverigedemokrater är för en öppen svenskhet. Med det menar vi att människor med olika etniciteter och ursprung kan bli en del av den svenska nationen då vi definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/inte-min-uppgift-att-definiera-identitet/