KF: Interpellation angående kommunens skolor med anledning av Covid-19

INTERPELLATION Covid-19 fortsätter att sprida sig. Så även i Kristianstad kommun. Den 8 januari 2021 beslutade regeringen om förordningen (2021:10) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta som ger skolhuvudmännen ytterligare verktyg för att kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som avser covid-19 och på så sätt hindra smittspridning. Beslutet möjliggör att en grundskola med ett högstadium som är öppen för eleverna kan använda fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i skolenhetens lokaler eller i kollektivtrafiken.

Redan tidigare har huvudmän för grundskolan enligt förordningen haft rätt att bedriva fjärr- eller distansundervisning om huvudmannen håller eller har hållit skolenheten stängd eller delvis stängd till exempel om en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten, eller som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19 efter samråd med smittskyddsläkare.

Det är viktigt att en god arbetsmiljö säkerställs för såväl elever som personal i skolan. Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det kan handla om att skärpa städ- och hygienrutiner och undvika samlingar med personal eller stora elevgrupper i aula eller matsal. Vilka skyddsåtgärder som ska vidtas och vilken personlig skyddsutrustning som ska användas i respektive arbetssituation klargörs genom det lokala arbetsmiljöarbetet. Det är huvudmannen för skolan som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar, också när det gäller användande av bl.a. munskydd.

I Kristianstad inleddes vårterminen med fjärrundervisning för kommunens alla högstadieskolor med inrådan från Smittskydd Skåne, då smittspridningen i regionen var stor. Men efter det har man påbörjat en successiv återgången som innebär att årskurs 9 återgick till närundervisning den 27 januari, årskurs 7 återgår till närundervisning denna vecka och slutligen veckan därefter kommer eleverna i årskurs 8 tillbaka.

Nu vittnar elever om fullständigt kaos i skolorna där rekommendationer inte efterlevs och trängsel förekommer. Tyvärr har det visat sig att många skolungdomar har liten förståelse för att upprätthålla rekommendationerna, vilket gör att de på sin fritid umgås och festar i större sällskap och inte heller tar någon större hänsyn till rekommendationer i skolorna om att hålla avstånd eller tvätta händer etc. I skolorna trängs man ihop, blandas med olika klasser. Detta resulterar i att riskerna för smittspridning är mycket stora. Trots att rektorer har försökt inrätta regler och förhållningssätt följs inte dessa av vare sig elever eller lärare.

I klasserna sitter man, upp till 30 personer, så trångt att man nuddar varandra. I olika ämnen mixas sedan klasserna, i vissa fall kan det röra sig om elever från sex olika klasser som trängs ihop vid undervisning i särskilt ämne, vilket skapar en potentiell smittokedja på 180 personer. När lektionen är slut är det ingen som följer rektorers uppmaning om att släppa ut visst antal elever åt gången för att hämta eller lämna saker i sina skåp utan 100-200 elever kan trängas i utrymmena.

I skolmatsal har heller inga större förändringar skett. Eleverna sitter trångt och trots allmänna uppmaningar om att tvätta händer är det många elever som struntar i det. Samtidigt tas bestick från samma besticklådor, vilket är en stor riskfaktor för smittspridning.

När elever har påtalat bristerna för lärare har dessa svarat att ”viruset sprids inte genom att ta på saker, det sprids via munnen”, vilket vittnar om stor okunskap. Likaså har lärare, efter att elever påtalat trängseln i korridorer, sagt att eleverna inte behöver hålla två meters avstånd då ”viruset inte smittar om man inte har symptom”, vilket också vittnar om stor okunskap.

Det är uppenbart att trots förvaltningens och rektorernas ambitioner med att följa rekommendationerna och försöka bedriva närundervisning så fungerar det inte i verkligheten då varken elever eller vissa lärare tycks ha förståelse för dessa och att kunskap om hur viruset sprids saknas.

Av denna anledning vill jag fråga barn- och utbildningsnämndens ordförande:

  1. Avser ordföranden att ta initiativ till att kommunens högstadieskolor bedriver fjärr- och distansundervisning i enlighet med förordningen (2021:10) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning?
  2. Om inte, på vilket sätt kommer åtgärder att vidtas för att rekommendationer efterlevs, av såväl elever som personal, i syfte att minska smittspridningen?
  3. På vilket sätt kommer åtgärder att vidtas för att tillförsäkra att skolornas personal har adekvat kunskap om hur viruset sprids?

BJÖRN SÖDER (SD)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/kf-interpellation-angaende-kommunens-skolor-med-anledning-av-covid-19/