Fråga till försvarsministern angående en svensk försvarsindustriell strategi

Fråga 2023/24:64 En svensk försvarsindustriell strategi

av Björn Söder (SD)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

Sverige befinner sig i dag i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge, och därför är det viktigt att snabbt ta ett helhetsgrepp kring försvarsindustrin. Sverige saknar i dag en heltäckande försvarsindustristrategi som pekar på vad som bör göras för att underlätta för försvarsindustrin, både i Sverige och internationellt. Ytterst handlar frågan om att vi behöver tillse att det finns förutsättningar för långsiktiga spelregler, forskning och utveckling och en tydlig nationell strategi för att stå stadiga i relation till andra försvarsindustrinationer och vara konkurrenskraftiga.

Redan 2019, under Folk och Försvars rikskonferens, lyfte Johan Svensson, chef för produktionsledningen i Försvarsmakten, behovet av en svensk försvarsindustriell strategi för att också utifrån ett svenskt perspektiv kunna hantera den europeiska försvarsfonden (EDF) och inte riskera att utländska statligt subventionerade företag konkurrerar ut de svenska försvarsföretagen.

Även i en artikel i Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift nummer 3 år 2000 framförde man redan då att en strategi är nödvändig för ominriktning av svensk försvarsindustri.

Trots detta hände ingenting under dåvarande socialdemokratisk regering.

Regeringen lanserade våren 2023 ett initiativ för att höja förmågan och takten för innovation inom försvarsindustrin. Försvarsinnovationsinitiativet ska genom ökad och fördjupad samverkan inom och mellan näringsliv och myndigheter, i flera olika sektorer, skapa mervärden. Syftet är att stärka Sveriges försvars- och säkerhetsförmåga samt öka konkurrenskraften i försvarsindustrin. Det är givetvis bra, men någon övergripande nationell försvarsindustriell strategi finns inte.

Jag vill därför fråga försvarsminister Pål Jonson:

Är ministern beredd att ta initiativ till att ta fram en försvarsindustriell strategi för Sverige, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-en-svensk-forsvarsindustriell-strategi/