Fråga till utbildningsministern angående hot mot lärare

Fråga 2020/21:3014 Hot mot lärare

av Björn Söder (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Lärarförbundets rapport När tryggheten brister visar på förekomsten av hot och våld i högstadiet, gymnasiet och på vuxenutbildningar.

Enligt rapporten har fler än var fjärde högstadielärare utsatts för hotfulla situationer av elever under de senaste två åren. Nästan lika många har utsatts för verbalt våld av en förälder.

Enligt Lärarförbundets ordförande kan den hotfulla situationen vara en orsak till att man lämnar yrket.

Förbundet efterfrågar nu politiskt ansvar och en likvärdig finansiering av skolan så att rektorer får mandat och resurser att agera förebyggande och mer aktivt mot hot och våld. Man vill också att rektorer och lärare ska omfattas av våld mot tjänsteman och att lärarens befogenheter tydliggörs i skollagen.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av rapporten, och i så fall, vilka?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utbildningsministern-angaende-hot-mot-larare/