Fråga till utrikesministern angående San Remoavtalets folkrättsliga giltighet

Fråga 2019/20:1843 San Remoavtalets folkrättsliga giltighet

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Undertecknad ställde tidigare en fråga (2019/20:1739) till utrikesministern på vad hon, mot bakgrund av San Remoavtalet och det folkrättsliga beslut som då fattades, baserar sina uttalanden om att Israels förestående annektering av Västbanken är ett brott mot folkrätten?

Utrikesministern inkom den 20 juli med ett svar. Svaret lämnar dock mycket övrigt att önska. Utrikesministern hänvisar till vad EU:s höge representant för utrikes-och säkerhetsfrågor, den spanske socialisten Josep Borrell, ”ett otal gånger klargjort”, dvs personligen anser och tycker i frågan. Har inte utrikesministern egna åsikter och egen politik? Är det den svenska regeringens hållning att man numera överlåter till utländska politiker att besluta om vad den svenska regeringen tycker?

Vidare menar utrikesministern att förbudet mot att förvärva del av en annan stats territorium med våld har stöd i FN-stadgans regler. Det stämmer förvisso men saknar dock relevans för min fråga. Sedan Israel 1967 i sexdagarskriget befriade Västbanken från jordansk ockupation tillhör inte området någon annan stat.

Samarien och Judéen är inte heller ockuperad mark – ett begrepp som utrikesministern frekvent använder sig av – eftersom det till dags datum är en del av Israel, i enlighet med San Remoavtalet. När Israel erövrade Västbanken och östra Jerusalem i försvarskriget 1967 tog de således tillbaka sina egna internationellt erkända landområden.

Jag vill påminna utrikesministern om att även om FN:s generalförsamling antog resolution 181(II) och judarna accepterade delningsförslaget så vägrade arabstaterna och de palestinska araberna att acceptera det. Vill man se resolutionen som ett avtalsförslag, så sa den ena sidan nej, varför inget avtal slöts. Därmed förlorade hela planen rättsligt värde. När FN-förslaget föll är det folkrättsligt och enligt FN:s stadgar det gamla avtalet man faller tillbaka på, dvs San Remoavtalet.

Jag noterar att utrikesministern egentligen inte överhuvudtaget besvarar min fråga, som ställs mot bakgrund av San Remoavtalet. Om det beror på att  utrikesministern inte känner till avtalet, så redogjorde jag för det i min fråga och ministern har också haft möjlighet att sätta sig in i vad avtalet innebär.

Är det så att Sveriges utrikesminister huvudsakligen baserar sina påståenden om att Israel bryter mot folkrätten utifrån vad en utländsk socialistkollega från Spanien anser i frågan? Om inte önskar jag att utrikesministern klargör detta.

Att bara hänvisa till FN duger inte heller då FN:s förslag aldrig accepterats av alla parter och inte genomförts. Därmed är de heller inte gällande.

Jag skulle vilja ha ett klargörande från utrikesministern om vad hon anser om San Remoavtalets giltighet.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Vad anser utrikesministern om San Remoavtalets, som de allierade segermakterna efter första världskriget antog i San Remo den 19–26 april 1920, folkrättsliga giltighet?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-san-remoavtalets-folkrattsliga-giltighet/