Dags att regeringen ger stöd åt de regionala flygplatserna

DEBATT Sedan flera veckor tillbaka ligger flygtrafiken från Kristianstad till Stockholm nere. BRA Flyg har meddelat att man hoppas på en rekonstruktion och att man kommer tillbaka till hösten, men än så länge är det osäkert. För flygplatsen har detta inneburit att man tvingats korttidspermittera all personal.

Kristianstad Österlen Airport har en stor betydelse för regionen. Senaste årets starka passagerarutveckling har visat att det är en attraktiv flygplats som verkligen behövs. Vid sidan av att vara av strategiskt intresse för att möta näringslivets behov av kommunikationer har en regional flygplats, som Kristianstads, också en viktig funktion för att ta emot samhällskritisk trafik som ambulansflyg, brandbekämpningsflyg och polisiär och militära flyg. Därför var det välkommet att Sjöfartsverkets sydsvenska helikopterbas nu blir kvar vid flygplatsen i Kristianstad.

Men när nu passagerartrafiken ligger nere under coronakrisen är det viktigt att staten går in och hjälper de regionala flygplatserna. Tyvärr har regeringen svarat svagt på detta. Regeringens svar på krisen för inrikesflyget har varit att införa temporär trafikplikt på åtta orter i landet. I fem av orterna är statliga flygplatser belägna. Tre utgörs av icke-statliga flygplatser. Dessa är Örnsköldsvik, Sundsvall och Skellefteå. Trafikplikten riktar sig till flygbolagen och innebär inte direkta finansiella tillskott till flygplatserna. Ägarkommunerna till flygplatsen i Kristianstad tar ett stort ansvar men det räcker kanske inte i längden. Här måste regeringen agera.

Regeringen har när frågan om de icke-statliga flygplatsernas behov lyfts hänvisat till de allmänna stöd som aviserats, däribland korttidspermitteringarna, ekonomiska stöd till kommuner och regioner. Till stödpaketen som regeringen aviserat kan läggas det omsättningsstöd som man aviserade den 30 april.

Inget av dessa stöd kan dock egentligen garantera flygplatsernas fortsatta drift.

De ekonomiska stöd som riktats till kommuner och regioner kommer överlag behöva användas till att täcka direkta kostnadsökningar i välfärden till följd av pandemin. Korttidspermitteringar har tillämpats av flera flygplatser, däribland Kristianstad. Det är oklart om flygplatserna kommer träffas av det aviserade omsättningsstödet. Detaljer om förslagets utformning har inte presenterats. Dessutom har regeringen föreslagit ikraftträdande först den 1 juli.

Sverigedemokraterna har lagt ett utskottsinitiativ i riksdagen med uppmaning till regeringen att snarast återkomma med ett förslag som innebär att statliga medel tilldelas icke-statliga regionala flygplatser som är nödvändiga för att dessa ska kunna upprätthålla sin drift. Sverigedemokraterna har också i vårbudgetmotionen föreslagit att nödvändiga medel tillskjuts för att säkerställa fortsatt drift av regionala flygplatser.

Utifrån diskussioner med Svenska Regionala flygplatser behövs tillskott om ca 2-4 miljoner kronor per flygplats för att upprätthålla driften. Sverigedemokraternas förslag beräknas kosta ca 100-150 mkr över kommande kvartal.

Att vi just nu befinner oss mitt i ett medicinskt och ekonomiskt krisläge innebär inte att vi är immuna för andra typer av kriser. De senaste åren har Sverige upprepat drabbats av förödande skogsbränder. När vi nu går in i en varmare och torrare säsong har brandspaningsflygen en viktig roll. De kan dock inte flyga utan att vi har flygplatser i drift.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot och styrelseledamot i Kristianstad Österlen Airport

(Artikeln är publicerad i Kristianstadsbladet den 11 maj 2020)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/dags-att-regeringen-ger-stod-at-de-regionala-flygplatserna/