Fråga till försvarsministern angående beredskapskrediten

Fråga 2020/21:3349 Beredskapskrediten

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Beredskapskrediten infördes i slutet på 90-talet i syfte att i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden inte hindra eller fördröja att en nödvändig beredskapshöjning genomförs. När den infördes låg summan på 40 miljarder kronor, och summan har inte uppräknats eller förändrats sedan dess. I den senaste budgetpropositionen, för 2021, är fortfarande summan på 40 miljarder kronor.

Utifrån det förändrade omvärldsläget och de ökade spänningarna främst sedan Rysslands anfall mot Georgien 2008 och mot Ukraina 2014 har risken för krig i närområdet ökat betydligt. Detta har föranlett ett ökat fokus på nationell försvarsförmåga, och försvarets ekonomi har stärkts i stor politisk enighet. Försvarsberedningen skrev också följande angående beredskapskrediten (Ds 2017:66): ”Försvarsberedningen anser att de olika aktörernas behov av ekonomiska medel vid olika beredskapslägen så långt möjligt bör identifieras på förhand inom ramen för totalförsvarsplaneringen.”

Utifrån detta är det anmärkningsvärt att inte beredskapskrediten har räknats upp i enlighet med exempelvis inflation och omräkningsmodellen försvarsprisindex.

Det är mycket viktigt att säkerställa att en nödvändig beredskapshöjning inte fördröjs eller förhindras för att det saknas tillräckliga ekonomiska medel samt att dessa i enlighet med Försvarsberedningens skrivelser i förväg identifieras. Att behovet av dessa ekonomiska medel ser exakt likadant ut nu som för över 20 år sedan torde vara mycket osannolikt. Därför är det anmärkningsvärt att inte regeringen gjort en översyn och uppräkning av beredskapskrediten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Vilka är skälen till att beredskapskrediten på 40 miljarder kronor inte har uppräknats, och avser ministern vidta några åtgärder för att beredskapskrediten uppräknas för första gången på över 20 år?​

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-beredskapskrediten/