Svårt för grundläggande statsvetenskapliga begrepp

Svar till Per Gustafsson i Skaraborgsbygden den 6 juli 2018.

IDENTITET Det är uppenbart att Per Gustafsson har svårt för grundläggande statsvetenskapliga begrepp, såsom etnicitet, nationstillhörighet och medborgarskap. Gustafsson borde vidare läsa regeringens proposition och riksdagens betänkande när man 1999 erkände våra fem nationella minoriteter i Sverige. I dessa görs tydliga distinktioner mellan majoritetsbefolkningen och de nationella minoriteterna.

”De historiska minoriteter i Sverige som berörs av regeringens förslag beskrivs i propositionen under rubrikerna samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Minoriteternas närvaro i Sverige redovisas översiktligt i ett historiskt perspektiv. Likaså omtalas de språkliga och kulturella förhållanden genom vilka minoriteterna skiljer sig från majoritetsbefolkningen och deras strävanden att behålla sin särart. Som minoriteternas språk omtalas samiska, finska, tornedalingarnas språk meänkieli, romani chib och i fråga om judarna vid sidan av hebreiskan även jiddisch”, står det att läsa i betänkandet.

I tidningen Fokus den 18 juni i år skriver skribenten Johan Hakelius att ”det finns ett stort mått av hyckleri bland de politiker som försöker äta kakan och ha den kvar: som både insisterar på att samer är svenska och insisterar på att de ska ha särskilda rättigheter, baserade på att de inte är svenskar. Det Björn Söder gör är att utnyttja den motsägelsen.”

Representanter från minoritetsnationerna har också i flera olika sammanhang gått ut och deklarerat att de inte är svenskar. Den samiske folkrättsjuristen Mattias Åhrén säger i SVT den 16 december 2014 att han blir ”personligen nästan mer bekymrad när alla andra partier från höger till vänster tar debatten och säger att samer är svenskar – för det är vi inte. Det är därför vi har ett Sameting, rätt till att ha undervisning och utbildning på samiska och det är därför vi har särskilda rättigheter till landområden och naturresurser.” Han menar vidare att det i grund och botten är farligare argument att säga att samer är svenskar. ”Därför att det i leder till assimilering och i slutändan till att den samiska kulturen försvinner.

I Jerusalem Post skriver Annika Hernroth-Rothstein, politisk rådgivare, författare och aktivist, den 4 januari 2015: ”Du förstår, jag är inte svensk, jag är judisk. Jag är en del av det judiska folket som råkar vara en medborgare i Sverige. Jag betalar mina skatter och jag följer lagarna, men det gör mig inte till svensk, och jag har inte någon önskan att någonsin hävda den titeln. I stället värderar och skyddar jag min judiska identitet och det är med stolthet att jag bekräftar det genom handling, tro och tradition. Så varför upprördheten? Björn Söder säger att judarna är ett folk, inte bara en religion, och att det finns gemensamma egenskaper som språk, historia, lojalitet och kultur som knyter oss samman och utmärker oss.”

I en artikel i tidningen Samtiden den 7 januari 2015 intervjuas Stefan Ritter, svensk jude och stockholmare. Han säger bland annat:”Vad Björn Söder sagt om oss judar är helt korrekt. Jag har inga problem med det. Vad Björn Söder menade var att de fem nationella minoriteterna, däribland vi judar, har en särskild status som innebär att vi kan upprätthålla våra språk och vår kultur. Det är väl bra, även om det finns få som talar jiddisch idag. Men att ytterligare 25 minoriteter skulle få samma ställning blir omöjligt, det var vad Björn Söder menade” .

Anledningen till att den här förvirrade diskussionen, där Per Gustafsson i högsta grad är medansvarig till att bidra till förvirringen, har uppstått är för att jag tagit parti för våra erkända nationella minoriteter och hävdat att de, i enlighet med den lag vi har, ska kunna bibehålla sina egna identiteter och tillhörighet till den erkända minoritetsnationen. De ska således inte tvingas försvenskas. Är det Gustafssons åsikt att svenskheten är någon sorts eftersträvansvärt ideal som dessa minoriteter bör och ska sträva efter? För mig är det upp till individen själv att definiera sig, men som grupp har de rätten att avstå.

Jag har aldrig – och jag säger aldrig – påstått att en same eller jude inte också kan vara svensk i nationstillhörigheten. På individnivå finns det givetvis människor som i olika grad känner tillhörighet till olika nationer. En del gör kanske en resa och håller på att lämna den tidigare nationstillhörigheten för att uppgå i den nya, medan andra befinner sig statiskt mellan nationstillhörigheterna. Det är inte min uppgift som politiker att definiera vad enskilda individer känner sig som, utan det är upp till individerna själva. Jag har själv ingifta släktingar som härstammar från andra nationer men som inte definierar sig som annat än tillhörande den svenska nationen.

Jag tycker det är både sorgligt och anmärkningsvärt att en ledarskribent inte har större kunskaper i statsvetenskapliga begrepp utan blandar dessa som äpplen och päron och sedan påstår en massa osmakligheter. Gustafsson får gärna tycka att det är ”en skam” att jag är andre vice talman, men sluta gör våra erkända minoritetsnationers försvarare till dess förövare.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/svart-for-grundlaggande-statsvetenskapliga-begrepp/